jueves, 3 de enero de 2013


                     Epifania 6-01-2013

 

Els Mags d`Orient, que avui la Tradició contempla plens d`alegria, per haver, finalment, trobat el Messies, en l`Estable de Betlem, feliç meta del seu viatge i del seu esforç, eren astrònoms de professió, el seu llibre principal era l`Estelada. Per ells l`anunci del naixement de Crist es configurà, es relacionà, amb el signe d`una estrella.

Déu es serveix sempre de la nostra manera de ser, de la nostra situació, cultura, simbologia, interessos i circumstancies, per revelar-se.

Cada persona, en la catolicitat de la manifestació del Senyor, te la seva singular i personal Epifania. Una Estrella, una doctrina; un fet personal, familiar o social; en el context de la nostra edat, ofici, interessos... ens trobem orientats, s`ens marca el camí, s`ens anuncia en quin Betlem trobarem a Crist.

Si be tots som cridats, a través d`una adequada Estrella, a descobrir la veritat de Déu, ans d`arribar al esclat joiós de la fe, hom podrà passar per les crisis del dubte.

En qualsevol camí ens trobem, àdhuc amb la voluntat d`encercar, en la confluència de rutes diferents, en perill d`errar, de desorientar-nos.  També s`ens pot amagar l`Estrella i seguir una mica a les palpentes, com els succeí als Mags.

Ells superaren la prova, no defalliren. Seguiren cercant l`Estelada, donant valor a la primera crida, a la primera manifestació. Finalment aquell signe, per ells tant fort i decisiu, aquells arguments, aquelles Escriptures conegudes, s`imposaren de nou. Premi, i gràcia, a la perseverança, a la fidelitat.

La trobada de Jesús es la fe, do sobrenatural, que mira a les essències, com a do infós a l`ànima des de el Baptisme  real o de desig. Aquesta  fe infosa arriba al seu esclat, quant, resulta, ja, ser coneguda i assolida intel·lectualment.

Aquest estadi de la fe se la coneix, teològicament, amb el nom de fe reflexa, això es, que la gràcia que era infosa, ja s`ha reflectit, com en un mirall imperfecte, a  les nostres facultats intel·lectuals de coneixement i d`acceptació conscient.

Al referir-nos a la fe dels Mags d`Orient no mirem tant a les essències, del tot imperceptibles, per ells i per nosaltres, sinó a l`Estrella, com un fet experimental, con un argument, com una doctrina coneguda, acceptada i, per ells, seguida.

Quant afirmem que tenim fe, o ens atrevim a  referir o comentar que aquell o aquella son creients, o no, no podem pas arribar-hi entrant al nivell íntim de la fe infosa.

La tradició dels Mags d`Orient, sols la podem analitzar des de el fet, visible,  d`haver arribat ells, i en conseqüència aplicant-ho també a nosaltres, a Betlem, al Jesús de la nostra fe.

Nosaltres sols podem mesurar una mica la fe, nostra, i la dels altres, a través de fets externs, visibles: Quant ens hem interessat per descobrir l`Estrella de Jesús i la seguim en la Congregació dels Fidels, quant valorem els Sagraments.

La tradició parla que els Mags oferiren a Jesús  or, encens i mirra.  l`or de la nostra conducta creient, de descobrir a Jesús també en els germans. L`encens signe d`adoració, de pietat, de servei. La mirra del sacrifici  per arribar i mantenir-se ferms en la fe.

 

                     Epifanía 6-01-2012

 

Los Magos de Oriente, que hoy la Tradición contempla llenos de alegría, por haber, finalmente, encontrado al Mesías, en el Establo de Belén, feliz meta de su viaje y de su esfuerzo, eran astrónomos, su libro principal eran las estrellas. Para ellos el anuncio del nacimiento de Cristo se configuró, se relacionó con el signo de una estrella.

Dios se sirve  de nuestra manera de ser, situación, cultura, valores, simbología, intereses y circunstancias, para revelarse.

Cada persona, en la catolicidad de la manifestación del Señor, tiene su singular, personal Epifanía. Una Estrella, una doctrina, una profesión; un hecho personal, familiar o social; en el contexto de nuestra edad, intereses, etc.,  nos encontramos orientados hacia un camino que se convierte en anuncio o ruta segura sobre  en que Belén, en que lugar encontraremos a Cristo.

Si bien todos somos llamados, a través de alguna adecuada Estrella, a descubrir la verdad de Dios, antes de llegar al estallido gozoso de la fe,  podremos pasar por la crisis de la duda.

En cualquier andar, incluso con la voluntad de acertar, nos vemos abocados en la confluencia de caminos distintos, con peligro de perderse, de desorientarnos. La Estrella puede esconderse y seguir, algún trecho, casi perdidos, tal como les sucedió a los Magos.

 

Ellos superaron la prueba, no desfallecieron en el intento de llegar a Cristo. Mantuvieron la esperanza de encontrar de nuevo la Estrella, el camino cierto, la primera manifestación. Finalmente aquel signo, para ellos tan fuerte y decisivo, aquellos argumentos primeros, aquellas Escrituras conocidas, se impusieron de nuevo. Premio, gracia a la perseverancia, a la fidelidad.

El encuentro de Jesús es la fe, don sobrenatural, que mira a las esencias, como don infuso en el alma desde el Bautismo real o de deseo. Esta fe infundida en el alma, puede pasar al campo experimental,  al estadio de lo conocido.

A este estadio de la fe se la define, teológicamente, con el concepto de fe refleja, esto es, el don franquea el primer paso, de fe infusa, para llegar al segundo de la fe refleja. Esto sucede, cuando la fe, con la ayuda de la gracia, empieza a reflejarse, como a través de un espejo imperfecto, en nuestras facultades intelectuales del conocimiento. Confluye, asimismo, en este proceso, la gracia o virtud  de la voluntad para  su aceptación consciente.

Al referiros a la fe de los Magos no nos quedamos o miramos sólo a las esencias, a lo imperceptible,  sino a lo visible, a lo reflejo, a la Estrella, como un hecho experimental, como un argumento, como una doctrina conocida y, por ellos, aceptada.

Cuando afirmamos que tenemos fe, o nos atrevimos a entrar, referir o comentar que aquel o aquella son creyentes, o no, nos situamos fuera del nivel íntimo y esencial de la fe infusa.

 

La tradición de los Magos de Oriente sólo puede ser analizada, por nosotros, a partir del hecho concreto y visible, de haber llegado ellos, o si hablamos de nosotros, también, a Belén, al Jesús de nuestra fe.

Sólo podemos medir un tanto nuestra fe, y la de los demás, a través de hechos externos, visibles: Cuando habiéndonos interesado por descubrir la Estrella de Jesús, resulta que manifestamos haberla encontrado en la práctica de la Congregación de los Fieles, o en la recepción de los Sacramentos.

La tradición refiere que los Magos ofrecieron a Jesús oro, incienso y mirra. El oro de nuestra conducta creyente. El incienso signo de adoración, de piedad, de amor a Jesús y a los hermanos. La mirra del sacrificio necesario para llegar a Jesús y mantenerse firmes en la fe.

 

Homilies en Castellà i català fetes a partir d`altres predicades per Mn. Tort a Santa Maria del Mar de Barcelona, abreujades, ara, per Sant Pau del Camp.                   

         

                Dr. Francesc Tort Mitjans

   

No hay comentarios:

Publicar un comentario