sábado, 21 de septiembre de 2013

Dom. 25. Cat. Cast. Els diners i el papa Francesc


   Dominica 25. 22-09-2013 : Els Diners i el papa Francesc

 

La primera lectura i l`Evangeli ens parlen dels Diners. Havent ja preparat l`homilia d`aquesta dominica 25 durant l`any, quant, heus ací que conec l`homilia que el papa Francesc va pronunciar el pasat divendres al matí, en la missa diària amb aquestes frases: “El diner emmalalteix el pensament i la fe i ens porta a caminar per altres viaranys” “Hi ha quelcom en l`amor al diner que ens aparta de Déu…L`ambició dels Diners, es, de fet, diu, l`arrel de tots els mals…” etc.

 

El Papa està arribant, com mai, al cor de l`Església i del mon. Trenca motllos i velles costums sense moure’s gens del Catecisme originari, simplement traduint la Doctrina al tu a tu, al dia dia, sense enquistar-se repetint sempre lo mateix. En ell parla l`intuïció lliure, l`amor a la veritat exposada amb sentit comú, amb oportunitat.

 

Segurament s`entendríeu més i millor els temes que ens ofereix avui l`Escriptura, limitant-nos a llegir, íntegrament l`ultima senzilla homilia del Papa sobre els perills dels Diners. De totes formes, amb lo ja dit, permeteu que continuí amb les reflexions meves que tenia preparades.

 

L`Escriptura d`avui ens dona doctrina aplicable a tots els temps.

 

El profeta Amós  denunciava,  fa ja mes de  28 segles, les conductes egoistes e insolidàries  enquistades en la vida laboral, comercial i financera: “Vendrem el gra amb mesures més petites... Farem trampa amb les balances... Comprarem amb diners gen necessitats, amb un parell de sandàlies comprarem un pobre”.

 

La balança de la justícia social  ha sigut en tots els temps adulterada, sempre difícil de mantenir-la, objectivament,  afinada. Els factors diferencials, l`historia de cada lloc, la cultura configurada en diferencies de classes dificulten tota mesura igual.

 

Es fàcil aprofitar l`aigua i el vent a favor del propi molí en detriment de l`empresa del veí.  A la llum de l`Escriptura d`avui i de tota la doctrina cristiana, edificada en l`amor a Déu y al pròxim,  qualsevol camí que ens aparti de la justícia resultarà deshonesta, esbiaixada, encara que, en alguns casos, pugui presentar-se o estar conforme a la pròpia consciencia.

 

La consciencia cal que sigui recta.   Abarcar-ho tot, sense consideració a la justa distribució dels bens de la terra, actuar com a amos, i no com simples administradors, mai podrà  emparar-se, objectivament,  en el concepte de consciencia recta.

 

L`Evangeli  denuncia  pràctiques diverses en relació al comerç i les finances,  formes i maneres, injustes, oportunistes:  “¿Quant deus al meu amo?. Ell contestà: “Cent bidons d`oli”. “Aquí tens el teu rebut. Seu de pressa i escriu-ne un que digui cinquanta”.

 

Sant Pau en la segona lectura si be no parla directament de la justícia social, si ho fa de forma indirecta quant ens diu: “Primer de tot us recomano que feu a Déu pregaries, oracions, súpliques, i accions de gracies per tots els homes, per els reis i per tots els que tenen autoritat, perquè puguem portar una vida serena tota donada a la pietat i a la honestedat”

 

L`oració a que ens exhorta sant Pau s`entén dirigida en relació als que tenen influencia i poder en els afers públics. Demanar  lleis que facilitin a tots una vida serena y honesta.

 

Segles enrere en tota Eucaristia es pregava nominalment per els caps dels governs de les diferents nacions catòliques. Era una societat més arrelada a la fe que la nostra. Eren també societats més uniformes.

 

En relació als que ens regeixen amb autoritat, ens cal, allò de “pregar i actuar”, votar i pregar a fi de que l`Esperit de la veritat il·lumini als  governats.

 

 Ben mirat el concepte d`actuar no s’esgota en l`anar a votar, sinó en aportar alló que, segons la nostra  recta consciencia i c circumstancies, puguem.

 

      

          Domingo 25. 22-09-2013

 

 La primera lectura y el Evangelio hablan del dinero. Había ya preparado la homilía, de este domingo 25 durante el año, cuando me llega la que el papa Francisco pronunció el pasado viernes día 20 en su misa diaria con estas frases: “El dinero enferma el pensamiento y la fe y nos hace caminar por otro camino” “Hay algo en la actitud del amor hacia el dinero que nos aleja de Dios… La avidez del dinero es, de hecho, la raíz de toldos los males” etc.

 

 El papa está llegando al corazón de la Iglesia y del mundo. Rompe moldes y viejas costumbres  sin moverse un ápice del Catecismo tradicional, simplemente traduciendo la doctrina al tu a tu, al día día, sin enquistarse repitiendo siempre en lo mismo. En él habla la intuición, la relación directa, el amor a la verdad expuesta con sentido común, con oportunidad.

 

Seguramente se entendería más y mejor el tema que hoy nos ofrece la Escritura, limitándonos a leer íntegramente la última homilía del Papa sobre los peligros del dinero. De todas formas, previo lo dicho,  permitid  siga con las reflexiones que tenia preparadas.

                                     

La Escritura de hoy, nos ofrece doctrina aplicable a todos los tiempos.

 

El profeta Amos denunciaba, hace ya más de 28 siglos, las conductas egoístas e insolidarias enquistadas en la vida laboral, comercial y financiera: “disminuís la medida, aumentáis el precio, usáis balanzas con trampa, compráis por dinero al pobre…”.

 

La balanza de la justicia social ha estado, en todos los tiempos, adulterada. Siempre  difícil de mantenerla, objetivamente,  afinada. Los factores diferenciales, la historia de cada lugar, la cultura configurada en clases sociales, han dificultado toda medida uniforme.

 

Históricamente unos se han apropiado del agua y el viento en detrimento del molino del otro. A la luz de la Escritura de hoy y de toda la doctrina cristiana, edificada en el amor a Dios y al Prójimo,  cualquier camino que nos aparte de la justicia resultará deshonesta, sesgada, aunque, en algunos casos, pueda presentarse  como conforme a la propia conciencia.

 

La conciencia es preciso que sea recta. Abarcarlo todo, sin consideración a la justa distribución de los bienes de la tierra, actuar como dueños, y no como simples administradores, no  podrá nunca cohonestarse con una conciencia recta.

 

El Evangelio  denuncia prácticas diversas en relación al comercio y a las finanzas, formas y maneras injustas, oportunistas:”Cuanto debes a mi amo? Cien barriles de aceite. Aquí está tu recibo; aprisa, siéntate y escribe cincuenta…”.

 

San Pablo, en la segunda lectura, si bien no habla directamente de la justicia social, si lo hace de forma indirecta cuando dice: “Te ruego, lo primero de todo, que hagáis oraciones, plegarias, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan cargos, para que podamos llevar una vida tranquila y serena, con toda piedad y decoro”.

 

La oración, a la que nos exhorta san Pablo, va dirigida, sobre todo, a que las leyes, todas, nos ayuden a vivir “honestamente”, a desbrozar el camino de la justicia social posible en cada momento.

 

Siglos atrás, en toda Eucaristía, se oraba, nominalmente, por los jefes de gobierno de las diferentes naciones católicas. Eran, aquellas, unas sociedades más arraigadas a la fe, que las nuestras. Eran, también, sociedades más uniformes.

 

En relación a los que nos rigen con autoridad, debemos cumplir aquello de “A Dios rogando y con el mazo dando”, esto es, rogar y actuar, votar e implorar que el Espíritu de la verdad inspire a los gobernantes por senderos de justicia.

 

Actuar, no se limita sólo, al momento de votar, sino sobre todo de procurar que, cada uno de nosotros, según su situación, vocación y estado, antes de exigir-lo todo a los demás hagamos lo que, según nuestra recta conciencia y circunstancia, podamos.

 

Bona part d`aquesta homilia fou predicada per el Dr. Francesc Tort essent rector de Santa Maria del Mar. Ampliada i adaptada, ara, a Sant Pau del Camp

 

 

 

domingo, 15 de septiembre de 2013

Dom. 24 Cat. Castella : PASTORAL DE RETIRADA


   Dominica 24. 15-09-2013.  Pastoral de Retirada

 Del escrit, Pastoral de Retirada, havent proclamat l`Evangeli complert, sols s`han emprat alguns conceptes relatius a les tres Paràboles. 

 El dimecres passat un em  comentava que havia assistit a un Bateig i que el va decebre. Es va fer tot molt apressa, un màxim de deu minuts, sense aparent interès per deixar contens als assistents.

Si be l`Escriptura d`avui ens donaria peu per entrar a comentar temes molt diferents, m`ha semblat millor limitar-nos al l`Evangeli, segons sant Lluc, que suara hem proclamat.

 Cercant lo essencial de les paràboles: l`Ovella i la Moneda Perdudes, i sobre tot la del Fill Pròdig, hom hi pot trobar  el denominador comú de l`amor, l`interès,  treball, organització. Un amor evident en la recerca de l`ovella perduda, i en l`espera, recepció, acolliment, alegria i festa en  el Fill Pròdig.

Aquestes actituds, aplicades  a la vida diària de l`Església, s`els ha vingut a denominar: Pastoral.

 La Teologia Pastoral estudia  i dona pautes de com frissar per cercar l`ovella perduda al tems de conservar en la pleta del amor a les altres  confiades. El concepte Pastoral, en principi, ho contempla tot en la globalitat de l`amor:  Actituds de respecte, proximitat , esperit d`acolliment i  misericòrdia entre nosaltres mateixos. Església Comunitat, família, amor.

 El papa Francesc en totes les seves actituds, com es ara, entre d`altres, en la carta personal dirigida al director de “La República” de Roma, demostra com el bon pastor procura implicar-se, de tu a tu, segons la dinàmica de les tres Paràboles d`avui.

La Pastoral no  es limita a veure que y com actuen o han actuat, fan o podrien fer els pastors ordenats de l`Església. També contempla, com a tal Pastoral,  als pares,  avis,  clans familiars, davant llurs ovelles confiades.

La Teologia Pastoral , estudiada a partir de les coordenades de tems i espai, rep el nom de Historia de la Teologia Pastoral. Es a partir d`aquesta disciplina, ben feta, que hom comprova com la Pastoral connecta i respon a les directrius episcopals, abans als sínodes diocesans, i sempre als Concilis.

  Quasi tots els Concilis Tarragonins, celebrats, previs els sínodes diocesans de totes les diòcesis de la Tarraconense, anaren dirigits a organitzar la pastoral de les parròquies i de les famílies.

 Davant la manca de sacerdots ordenats, s`opta per reduint misses i altres activitats eclesials i litúrgiques. Devegades sembla que, partint de l`experiència d`altres països, pròxims o llunyans, cal adelentar-se  a organitzar les reduccions. Pastoral de retirada.

 Ben mirat, poc tenen a veure la doctrina de les tres Paràboles: Desviures per trobar l`ovella, remoure-ho tot cercant la moneda, etc.,  amb la Pastoral de Retirada.

 Actualment  la majoria dels temples de ciutats i pobles, tancats quasi tot el dia, s`han convertit amb auditoris de música, destaquen El Pi, Sant Jaume, Santa Maria del Mar Per diverses raons aquestes utilitzacions del temples poden resultar ser perfectament pastorals. En tot, però, s`ha de salvar lo primordial, el “servandi, servanda” que donat l'abús manifest al menys dels temples dits abans ja quasi, "no parroquials"...

 Quant  l`Historia de la Teologia Pastoral dels nostres temps s`escrigui científicament es podrà valorar, sembla, negativament el fet, molt general, de que l`hora d`acollir els feligresos difunts, y llurs familiars,  s`els envia  als tanatoris, trastornant, de cop, tota la tradició de l`Església. També que s`han eradicat conceptes i pràctiques centenàries.

 Pastoral es també sinònim d`imaginació organitzada. Hi ha moltes activitats pastorals que poden ser realitzades amb  garantia i conveniència teològica i eclesial per els laics.

 Els laics, dones i homes, poden tenir un rol molt important en l`actual pastoral de l`Església, en la recerca de l`ovella perduda, en remoure les estructures, i en abrasar el Fill  Pròdig: es digui jove, es digui gran, es digui feligrès, es digui sobrevingut, es digui emigrant.

El Baptisme ens consagra sacerdots, profetes i reis. No es necessari un sacerdot ordenat, ni un diaca, per  realitzar moltes de les activitats parroquials: Càrites,  despatx, Catecisme, economia, preparacions per el Baptisme, Matrimonis etc.

Els laics poden, perfectament, acollir, poden resar, llegí la Sagrada Escriptura i beneir o espargir l`aigua beneita. Així, dons, no serien pas necessaris els sacerdots ordenats,  per exemple, en el possible acolliment dels difunts y llurs familiars.

A nivell de Sant Pau del Camp podríem presentar bons exemples relacionats amb l` excel·lent exercici de diverses responsabilitats pastorals confiades als laics, com sabeu.

 
                        Dominica 24. 15-09-2013

                           Pastoral de Retirada

 El miércoles pasado uno me comentaba que había asistido a un Bautizo y que salió defraudado. Todo se sustanció en menos de diez minutos, sin aparente interés  de compartir con los asistentes.

 Si bien la Escritura de hoy nos permitiría comentar distintos temas, me ha parecido mejor limitarnos al Evangelio, según san Lucas, que hemos proclamado.

 Buscando lo esencial de las tres Parábolas: La Oveja y la Moneda Perdidas, y, sobre todo, la del Hijo Pródigo, uno puede encontrar en ellas el denominador común del amor, el interés, el trabajo, la organización. Un amor evidente en la búsqueda de la Oveja y Moneda  Perdidas y en la espera paciente, recepción, abrazo, alegría y fiesta en el Hijo Pródigo.

Estas actitudes, aplicadas a la vida diaria de la Iglesia, se han venido a denominar: Pastoral.

La Teología Pastoral estudia y marca directrices dirigidas a ver cómo buscamos a las ovejas perdidas, al tiempo que conservamos en el redil del amor, las restantes confiadas. La Teología Pastoral, en principio, lo contempla todo, en la globalidad del amor: Actitudes de respeto, proximidad entre todos, espíritu de acogimiento y de misericordia entre nosotros mismos. Iglesia Comunidad, familia, amor.

 La Pastoral no se limita a ver lo que hacen o puedan hacer los pastores ordenados de la Iglesia. Vale asimismo en relación a lo que hacen o podrían hacer, los padres, abuelos, el clan familiar, en relación a las ovejas confiadas.

 La Teología Pastoral, estudiada a partir de las coordenadas de tiempo y espacio, recibe el nombre de Historia de la Teología Pastoral. Es a partir de esta disciplina, bien hecha, que uno comprueba como la Pastoral conecta y responde a las directrices episcopales, antes a los sínodos diocesanos, y siempre también a los Concilios.

Casi todos los Concilios Tarraconenses, celebrados tras los sínodos diocesanos de toda la Tarraconense,  se ocuparon a dirigir y organizar la pastoral de las parroquias y familias.

 Ante la falta, aducida, de sacerdotes ordenados, uno puede reaccionar reduciendo misas y diversas actividades eclesiales y litúrgicas. A veces parece que, partiendo de la experiencia de otros países, próximos o lejanos, se ha tratado de adelantarse a organizar las reducciones: Pastoral de Retirada.

 Bien mirado, poco tiene que ver la Pastoral de Retirada, con la doctrina y mística de las Parábolas: Desvivirse para encontrar a la oveja perdida, removerlo todo a ver como hallar la moneda perdida y, asimismo amar a las ovejas, y vigilar.

 Actualmente parece como si la mayoría de los templos de ciudades y pueblos, en general cerrados casi todo el día, se hayan convertido en auditorios de música. Esta actividad puede mirarse, también,  como una actitud pastoral, es cierto, pero “Servandi Servanda”. En contraste vemos cómo al acaecer el fallecimiento de feligreses, en vez de acoger a difuntos y familiares, se los envía a los tanatorios, trastornando, de golpe, toda la tradición de la Iglesia.

Pastoral es también sinónimo de imaginación organizativa. Existen muchas actividades pastorales que pueden ser realizadas, con garantías y conveniencia teológica, por los laicos.

Los laicos, mujeres y hombres, pueden tener un rol muy importante en la actual pastoral de la Iglesia, en la búsqueda de la oveja perdida, en remover estructuras, en abrazar a todo Hijo Pródigo: se diga joven, se día anciano, se diga feligrés, se diga inmigrante o sobrevenido.

 El Bautismo nos consagra sacerdotes, profetas y reyes. No es necesario un sacerdote ordenado, ni un diácono, para realizar con solvencia muchas de las tareas parroquiales: Despacho, economía, catequesis, preparación del Bautismo, del Matrimonio, de Caritas etc. etc.

 Las mujeres y los hombres,  delegados, pueden, perfectamente, rezar, leer la Sagrada Escritura y esparcir agua bendita. No serian necesarios, por ejemplo, los sacerdotes ordenados para abrir los templos y atender a los familiares con sus difuntos.

 A nivel de Sant Pau del Camp podemos presentar buenas experiencias al respecto, con excelentes servicios pastorales confiados a los laicos, como sabéis.

 

Partiendo del anterior escrito, el párroco de Sant Pau del Camp,  se extenderá o acortara su contenido, según, pastoralmente crea ser lo mejor “in situ”.

 

 

viernes, 6 de septiembre de 2013

Dom. 23 Cat. Cast. L`Home o es religiós o supersticiós


                   Dominica 23- 8-09-2013

 

“¿Quin home pot conèixer què desitja Déu?...Els raonaments dels mortals son insegurs... Si amb prou feines ens afigurem les coses de la terra, si ens costa descobrir allò mateix que tenim entre mans, ¿qui haurà estat capaç de trobar el rastre de les coses del cel? ¿Qui hauria conegut mai què desitjàveu... sinó haguéssiu enviat de les altures el vostre Esperit Sant?”. Ens ha dit avui la primera lectura, fragment del Llibre de la Saviesa.

 

La Saviesa ens invita a seguir els camins del Esperit Sant,  ruta que ens pot conduir al coneixement de Déu que  ens atreu vers Ell a traves de misteris i realitats.

 

No s`identifiquen  sentiment religiós i religió. El sentiment religiós podria definir-se com la necessitat de trobar resposta a tantes incògnites e impotències. La Religió com  l`harmonització  de les necessitats vitals impreses per Déu, creador, en la nostra biologia i psicologia. Camins a llur satisfacció.

 

La trobada de la veritat de les coses, i el just i ponderat gaudi dels instints, demana   respectar  la regla d’or  de l`instrucció, de la raó, de l`intel·ligència, de la Saviesa. Saviesa, que considerada a partir del nivell religiós cristià,  l`Esperit Sant   inspira i perfecciona.

 

L`Historia constata que a on han existit comunitats humanes, hi ha hagut, simultàniament, sacerdots, altars, culte, i més tard, temples pròpiament dits.

 

En la recerca, quasi instintiva, o genètica, dels vestigis del cel, del Omnipotent,   l`home primitiu adorà al Sol,  la Lluna,  muntanyes o simplement a les forces de la naturalesa  com a desitjats signes visibles de Déu.Davant l`existència universal de pràctiques considerades religioses, no sembla pas que tal sentiment religiós  pugui atribuir-se a l`influencia  de cap home,  comunitat, deducció  o elucubració d`algú en concret.

 

En el cas  d`atribuir el sentiment religiós  a alguna persona, comunitat o poble ¿Quins serien aquests, els noms dels quals s`han oblidat, pesi a que haguessin originat, de generació en generació, tal canvi substancial a l`humanitat?

 

Si l`invenció del sentiment religiós  s`hagués originat entre els pobles i comunitats ignorants ¿com es que es troba, també, entre els pobles més cultes i savis?. ¿Si s`hagués originat  entre els pobles  cultes i evolucionats, com es que es troba àdhuc entre els més primitius?

 

Es miri per on es miri, podem concloure  que l`instint religiós es com un rastre de la divinitat que camina i es confon amb el ser humà,  que forma part de llur identitat, de la seva manera de ser. Pistes o desitjos de transcendència, que la Religió sol o pot ajudar a satisfer.

 

Aquest sentiment del ser creat orientat a conèixer a llur Creador, com el fill que malda  per conèixer el seu pare, per saber d`on ve i a on va,  es dona en els nostres dies i, d`una forma o altra, continuarà. Va lligat a cercar aixopluc en l`intempèrie.

 

Europa, per l`acció Apostòlica, especialment de sant Pau, y la transmissió de la fe de pares a fills, arribà a ser cristiana. En certa manera continua sent-ho. Sabem, però, que la catolicitat de l`Església, de dret, i  no minva en els canvis de fet, que s`han  i es poden donar. Catòlica de dret, no Catòlica de fet.

 

Quasi tots els instints naturals, també el religiós, per diferents raons, poden deformar-se o no arribar a llur satisfacció proporcionada.

 

 L`home o es religiós o es supersticiós. O segueix la ruta de la religió, que es prova, com a tal, en el marc imprescindible de l`amor a la veritat, la justícia i la caritat, o s`ha de refugia en succedanis.

 

Lo dit serveix per demostrar com la satisfacció del instin religiós demana educació e instrucció. Per  els cristians, demana conèixer la veritat de la nostra sagrada religió a traves del coneixement de lo que va fer i dir Jesús, de llur doctrina, i del far o guia de l`Església per Ell fundada.

 

Església, far sempre renovat. Far que avui dia ens il·lumina,¡ i amb quina felicitat per tots!,  a través del nostre papa Francesc. Metodologies adequades als  temps, ajudes per descobrir, discernir i seguir els camins de la fe, la pietat, la caritat i la justícia.

 

 

                      Dominica 23- 8-09-2012

 

¿Qué hombre conoce el designio de Dios…? Los pensamientos de los hombres son mezquinos… Apenas conocemos las cosas terrenas… ¿Pues quien rastreará las cosas del cielo, quien conocerá tu designio, si tu no le das sabiduría enviando tu Espíritu Santo desde el cielo?... nos dice, hoy, la primera lectura, fragmento del Libro de la Sabiduría.

 

El libro de la Sabiduría nos invita a seguir los caminos del Espíritu Santo, ruta que nos puede conducir al conocimiento del Dios que nos atrae hacia El a través de misterios y realidades.

 

No se identifican sentimiento religioso y religión. El sentimiento religioso podría definirse como la necesidad de encontrar respuesta a tantas incógnitas e impotencias. La religión como la harmonización, posible, de las necesidades vitales impresas por Dios, Creador, en nuestra biología y psicología. Caminos hacia su satisfacción. 

 

El encuentro de la verdad de las cosas, y el justo y ponderado goce de los instintos, piden respetar la regla de oro de la instrucción, de la razón, de la inteligencia, de la Sabiduría. Sabiduría, que a considerada a partir del nivel religioso cristiano, el Espíritu Santo inspira y perfecciona.

 

La Historia constata que donde han existido comunidades humanas, se han dado, simultáneamente, sacerdotes, altares, culto y, más tardíamente, templos.

 

En la búsqueda, casi instintiva y genética,  de los vestigios  del cielo, del Omnipotente, el hombre primitivo adoró al sol, a la luna, a las montañas, o simplemente a las fuerzas de la naturaleza que descubrió como deseados signos de Dios.

 

Ante la existencia universal de prácticas consideradas religiosas, no se ve que el sentimiento religioso pueda deberse a la influencia de ningún ser humano, ni comunidad; a invento o elucrubación de alguien en concreto

 

En el caso de atribuir el sentimiento religioso   a alguna persona o pueblo ¿Quiénes serian estos cuyos nombres se han olvidado pese a que hubieran originado un cambio sustancial  tan fuerte que  pasaría de generación en generación?

 

¿Si la invención se hubiera dado entre los pueblos o comunidades ignorantes, cómo es que se encuentra, también, entre los pueblos más cultos y sabios? ¿Si  hubiera tenido su origen entre pueblos cultos, evolucionados, cómo es que se encuentra hasta entre los más primitivos?

 

Mírese por donde se mire podemos concluir que el instinto religioso es como un rastro de la divinidad que camina y se confunde con el ser humano, racional, de forma que viene a formar parte de su identidad, de su manera de ser. Pistas o deseos de trascendencia, que la religión, suele o puede ayudar a satisfacer.

 

Este sentimiento del ser creado orientado a conocer a su Creador, como del hijo que se esfuerza en llegar a conocer a su padre, a conocer de donde viene y a donde va, se da evidentemente en nuestros días y se dará siempre. Va ligado a buscar refugio en la intemperie.

 

Europa, por la acción apostólica, especialmente de san Pablo, y la transmisión de la fe de padres a hijos, llegó a ser cristiana. En cierta manera continua siéndolo. Sabemos, empero, que la Catolicidad de la Iglesia es de derecho, no necesariamente de hecho.

 

Casi todos, o todos, los instintos naturales, también el religioso, por distintas razones, pueden deformarse y no llegar a su satisfacción proporcionada.

 

 El hombre o es religioso, o es supersticioso. O sigue la ruta de la religión, que se prueba como tal en el marco imprescindible del amor a la verdad, la justicia, la caridad, o ha de refugiarse en sucedáneos.

 

 Lo dicho nos sirve para reafirmarnos que  la satisfacción del instinto religioso pide educación e  instrucción. Para nosotros, los cristianos,  conocer la verdad de nuestra sagrada religión a través del conocimiento de la historia de Jesús, de su doctrina, de su muerte y resurrección y del faro o guía de la Iglesia, por él fundada.

 

Iglesia,  faro siempre renovado. Faro que hoy nos ilumina ¡i con que felicidad para todos!, a través de nuestro papa Francisco. Metodologías adecuadas a los tiempos, ayudas para descubrir, discernir y seguir los caminos de la fe, la piedad, la caridad y la justicia.

 

Homilia redactada a partir d`altres de les predicades per el rector de Santa Maria del Mar, Mn. Tort, en la Dom. 23,  adaptada ara a Sant Pau del Camp.