viernes, 12 de abril de 2013

Dom. 3 de Pasqua, Cat. Cast. 14-04-2013


              Dominica 3ª de Pasqua  14-04-2013

 

Joan,  després de relatar llargament  les  aparicions de Jesús Ressuscitant, acaba amb la del llac de Tiberiades.

 Pere: “M`en vaig a pescar”.  “¿Teniu res per a menjar”?. “Tireu la xarxa a la dreta  de la barca i pescareu”. Joan: “¡Es el Senyor!”. Els altres deixebles,  des de terra, van a ajudar-los. Després en l`àpat improvisat, a l`estil pescador, Jesús Ressuscitat es reconegut per tots.

Els Apòstols, seguiren el seu ofici. També nosaltres anem cada dia  als propis afers. De camí, quant  hi som,  segons la nostra singularitat, el Senyor es pot fer trobadís; el podem descobrir.

En el Llac de tota celebració, a la riba del mar de cada dia, en el context de lo que som i lo que fem, ens podem trobar amb la presencia confortable de Jesús.

La Congregació dels Fidels s`assimila a l`aparició i vivències del llac de Tiberiades. El Senyor Misteriós, a l`aguait, des de la riba, es qui ho transforma tot: Ens convoca,  ens presideix, parteix el Pa, ens dona la Pau.

Distrets en tantes coses,  pocs estem a l` aguait de descobrir a Jesús,  pocs ens sentim, a més, Comunitat, corresponsables amb els altres,  disposats a ajudar, per retrobar-nos, després, junts, formant Església, en l`Apat eucarístic.
 
Sovint, anem a missa, ens Congreguem, sense esperar veure de nou, més i millor, a Jesús. Segurament, que, quant ens diem que Jesús Ressuscitat està entre nosaltres, que ens presideix, lo que menys pensem, o ens preguntem, es si aquest Senyor s`identifica amb nosaltres.

Partint de la nostra filiació divina, al Jesús del Llac, podem descobrir-lo, a través de la seva presencia real eucarística,  i,  a més, també, a través dels nostres propis germans, ara i aquí, congregats.

Es a partir d`aquesta identificació mística amb Ell, que ens podem donar, i rebre, la Pau.  Així, dons, Jesús Ressuscitat, present en Cos i Anima  en el Pa i Vi, s`encarna,  d`alguna manera en nosaltres, per la fe, per la caritat, per la participació  en l` Àpat, en la Comunió. Comunió amb Jesús, Comunió amb els altres germans.

A partir d`estar presents en el Llac, de ser Església, Comunitat, creient que Jesús es Déu,  oidà si proclamem, con sant Joan, amb la nostra vida de fe: “¡Es el Senyor!”.  

 

 

                     Domingo 3º de Pascua 14-04-2013

 

Juan, después de relatar largamente las apariciones de Jesús Resucitado, termina con la del Lago de Tiberiades.

 Pedro: “Me voy a pescar”. “Muchachos ¿tenéis pescado?”. “Echad la red a la derecha de la barca y encontrareis”. Juan: “Es el Señor”. Los otros discípulos,  se acercan a ayudarlos. Después en el ágape improvisado, al estilo pescador, Jesús resucitado es reconocido por todos.

Los Apóstoles siguieron con su oficio. También nosotros continuamos a diario con nuestro trabajo. De camino, ya en él, según nuestra singularidad, el Señor puede hacerse encontradizo; podemos descubrirlo.

 En el Lago de toda celebración, a la rivera del mar de cada día, en el contexto de lo que somos y hacemos, nos podemos encontrar con la presencia confortable de Jesús.

 Las Congregación de los Fieles se asimila a la aparición y vivencias del lago de Tiberiades. El Señor Misterioso, vigilante, desde la orilla, es quien va a transformarlo todo: Nos convoca, nos preside, nos da la Paz.

 Distraídos en tantas cosas, pocos estamos al acecho  de descubrir a Jesús, pocos nos sentimos, a más, Comunidad, corresponsales con los demás, dispuestos a ayudar, a reencontrarnos, después, juntos en el Ágape Eucarístico.

 Con frecuencia vamos a misa, nos Congregamos, sin esperar ver de nuevo, más y mejor, a Jesús. Seguramente que cuando nos decimos que Jesús Resucitado está entre nosotros, que nos preside, lo que menos pensamos, o nos preguntamos, es si este Señor se identifica con nosotros.

 Partiendo de nuestra filiación divina, al Jesús del Lago, podemos descubrirlo a través de su presencia real eucarística, i además, también, a través de nuestros propios hermanos, ahora y aquí, congregados.

Es a partir de esta identificación mística con El, que nos podemos dar y recibir la Paz. Así, pues, Jesús Resucitado, presente en Cuerpo y Alma, en el Pan y Vino consagrados, se encarna, de alguna manera, en nosotros, por la fe, por la caridad, por la participación en el Ágape, en la Comunión. Comunión con Jesús , Comunión con los otros hermanos.

 A partir de estar presentes en el Lago, de constituir Iglesia, Comunidad, creyendo que Jesús es Dios, ojala si proclamamos, con san Juan, con nuestra vida de fe: “Es el Señor”

 

Homilia feta a partir de la predicada a Santa Maria del Mar per el seu rector Dr. Francesc Tort el 26-04-1992, refeta per ser predicada a Sant Pau del Camp de Barcelona.

 

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario