lunes, 15 de abril de 2013

Unció dels Malalts- Santa Unción 21-04-2013

Santa Unció 21-04-2013

Els texts d`aquesta dominica quarta de Pasqua abunden en conceptes pasturi’ls. Pau i Bernabé exhortaven als creients, batejats, a mantenir-se "fidels a la gràcia de Déu", allí "on brolla l`aigua viva", al guiatge del Bon Pastor en el si del "seu poble i el ramat que ell pastura". 

 Els dons baptismals ens surten al pas. Confirmació per refermà conviccions i compromisos baptismals. Matrimoni ajuda i sublimació de l`amor. Ordre Sacerdotal al servei de la Comunitat. Penitencia retorn a la Comunió. Eucaristia força, carisma, aliment principal. L`Unció dels Malalts uneix en un sagrament bona part dels dons i gracies de tots.

Tampoc en els nostres temps es pot abastà el cultiu i servei de grans territoris. Des de quasi l`inici de la predicació del Evangeli, d`una forma o altra, els camps a cultivar, els ramats a alimentar, s`han reduït a mesures assequibles: Parròquies obertes a tots els carismes cristians particulars i generals.

Les parròquies organitzen l`administració de cada un dels sagraments, i altres serveis, en dies i hores pastoralment millors: Eucaristies, catequesis, batejos, càrites etc. També, el sagrament de la Santa Unció per ser administrat, si cal, a la llar, o en el context de la celebració Eucarística, de la Comunitat, tal i com es desitjable que tots els sagraments siguin administrats i rebuts.

La vida es una benedicció de Déu, una gracia continuada. Hom podrà viure més o menys anys, l`essència, però, de la filiació divina, en el batejat, avarca i omple tot el temps de la seva existència terrenal i es projecta el el gaudi futur del Paradís. Hem nascut per Déu, i el nostre cor, glossant a san Agustí, no descansa fins que ens trobem i vivim amb Déu.
 

Hi ha moments en l`existència humana que demanen miraments, ajuts, presencies especials, en que necessitem tractaments i medicines específiques; en que l`ajut dels germans es més urgent. El sagrament de la Santa Unció, en llur context de força espiritual, corporal i de Comunió, s`hi fa present.

En tot sagrament es distingeix la mataria i la forma. En la Santa Unció la mataria es l`oli consagrat per el Bisbe el Dijous Sant i, la forma expressa i diu lo que el Sagrament confereix.

La Santa Unció es do sagrat dirigit a l`àlibi corporal i espiritual del cristià. A partir de la mataria emprada en llur administració, l`oli, s`en diu: Oli Sant, Santa Unció, Extrema Unció, Unció dels Malalts, Medicina de l`Ànima i del Cos, Licor de la Salut etc.

A partir de la nomenclatura, el destí de la Santa Unció son els malalts, greus, o de diversa consideració, de caire físic o psicològic. Els efectes esperats son la curació del cos i de l`anima a través de la gràcia santificant, del perdó dels pecats i de llur pena temporal.

En les circumstancies actuals de la medicina, fàrmacs i enfermetats no tenen massa delimitada llur aplicació i evolució. Molts medicaments demanarien un control quasi diari. Havent-se passat, àdhuc amb enfermetats rellevants, de l`atenció hospitalària a la domiciliaria, pot semblar que s`està curat quant hom segueix malalt.
 

La medicina actual pot originar dubtes, esperances i certeses emboirades. Es, dons, a partir de tantes indefinicions, objectives i subjectives, que el mateix nom, Unció, abans entès com a Extrema Unció, llur recepció e iteració es mogui per camins diferents als antics, primant, com sempre, la pròpia consciencia.

L` any litúrgic, i la vida cristiana i sacramental de l`Església, de la Pasqua ve i a la Pasqua va. Es ben propi, dons, que durant les setmanes Pasquals, els cristians, segons les seves singularitats, acudeixin a Crist Ressuscitat, en petició de la gracia de la Santa Unció. 

Santa Unción 21-04-2013Los textos bíblicos de esta dominica cuarta de Pascua abundan en conceptos pastoriles. Pablo y Bernabé exhortaban a los creyentes, bautizados, a mantenerse "fieles al favor de Dios", allí donde nace "el agua viva", a seguir al Buen pastor en el seno "de su pueblo y ovejas de su rebaño".

Los dones bautismales nos salen al paso. Confirmación a efecto de reforzar convicciones y compromisos bautismales. Matrimonio, ayuda y sublimación del amor. Orden sacerdotal al servicio de la Comunidad. Penitencia, retorno a la Comunión. Eucaristía, fuerza, carisma y alimento principal. La Unción de los enfermos une en un mismo sacramento buena parte de los dones y gracias de todos.

Tampoco en nuestros tiempos puede llegarse al cultivo y servicio de grandes parcelas. Desde casi los inicios del cristianismo, de una forma u otra, los campos a cultivar, los rebaños a alimentar y proteger, han procurado delimitarse a medidas asequibles: Parroquias abiertas a todos los carismas cristianos particulares y generales.

Las Parroquias organizan la administración de cada uno de los sacramentos, y otros servicios, en días y horas pastoralmente aconsejables: Eucaristías, catequesis, bautizos, caridad etc. También la administración de la Santa Unción, si es preciso en el propio hogar, o en medio de la celebración de la Eucaristía, en Comunidad, tal como es deseable que todos los sacramentos sean recibidos.
 
La vida es una bendición de Dios, una gracia continuada. La filiación divina, en el bautizado, abarca y llena todo el tiempo de su existencia terrenal y se proyecta en el seguro disfrute del Paraíso. Hemos nacido para Dios y nuestro corazón no descansa, glosando a San Agustín, hasta que nos encontremos y vivamos en Dios.

Hay momentos en la existencia humana que demandan atenciones y presencias especiales; en que la ayuda de los hermanos y familiares es más necesaria y urgente. El sacramento de la Santa Unción, en su contexto de fuerza espiritual, corporal y de Comunión, se hace, entonces, presente.

En todo sacramento se distingue materia y forma. En la Unción la materia es el óleo consagrado por el Obispo el Jueves Santo. La forma expresa y dice lo que el sacramento confiere.

La Santa Unción es don sagrado dirigido al alivio corporal y espiritual del cristiano. A partir de la materia empleada, el aceite, se le llama: Óleo Santo, Santa Unción, Extremaunción, Unción de los Enfermos, Medicina del Alma y el Cuerpo, Licor de la Salud etc.

A partir de la nomenclatura el destino de la Unción son los enfermos, graves, o de diversa consideración, de cariz físico o psicológico. Los efectos esperados son la curación del cuerpo y del alma a través de la gracia santificante, el perdón de los pecados y de su pena temporal.

En las circunstancias actuales de la medicina, fármacos y enfermedades no tienen bien delimitados su aplicación y evolución. Muchos medicamentos pedirían un control casi a diario. Habiéndose pasado, incluso en dolencias relevantes, de la atención hospitalaria a la domiciliaria, puede parecer estar cuado cuando se sigue enfermo.

En las actuales circunstancias la medicina puede dar origen a dudas, esperanzas y certezas inseguras. Es, pues, a partir de tantas indefiniciones, objetivas y subjetivas, que el mismo nombre de la Santa Unción, antes entendido más como Extremaunción, se mueva por caminos nuevos, primando, como siempre, la propia conciencia.

Es, pues, a partir de tantas indefiniciones e inconcreciones, objetivas y subjetivas, que la recepción e iteración de la Santa Unción se mueva por caminos distintos a tiempos pasados, primando, como siempre la propia conciencia.

El Año Litúrgico, y la vida cristiana y sacramental de la Iglesia de la Pascua viene y a la Pascua va. Es muy propio, pues, que durante las semanas Pascuales, los cristianos acudan, en sus peculiares circunstancias, acudan a Jesús Resucitado en petición de la gracia de la Santa Unción
 
Homilia redactada a partir de otras predicadas por el párroco de Santa María del Mar, Dr. Francesc Tort, adaptada a las singularidades de Sant Pau del Camp.

No hay comentarios:

Publicar un comentario