sábado, 21 de septiembre de 2013

Dom. 25. Cat. Cast. Els diners i el papa Francesc


   Dominica 25. 22-09-2013 : Els Diners i el papa Francesc

 

La primera lectura i l`Evangeli ens parlen dels Diners. Havent ja preparat l`homilia d`aquesta dominica 25 durant l`any, quant, heus ací que conec l`homilia que el papa Francesc va pronunciar el pasat divendres al matí, en la missa diària amb aquestes frases: “El diner emmalalteix el pensament i la fe i ens porta a caminar per altres viaranys” “Hi ha quelcom en l`amor al diner que ens aparta de Déu…L`ambició dels Diners, es, de fet, diu, l`arrel de tots els mals…” etc.

 

El Papa està arribant, com mai, al cor de l`Església i del mon. Trenca motllos i velles costums sense moure’s gens del Catecisme originari, simplement traduint la Doctrina al tu a tu, al dia dia, sense enquistar-se repetint sempre lo mateix. En ell parla l`intuïció lliure, l`amor a la veritat exposada amb sentit comú, amb oportunitat.

 

Segurament s`entendríeu més i millor els temes que ens ofereix avui l`Escriptura, limitant-nos a llegir, íntegrament l`ultima senzilla homilia del Papa sobre els perills dels Diners. De totes formes, amb lo ja dit, permeteu que continuí amb les reflexions meves que tenia preparades.

 

L`Escriptura d`avui ens dona doctrina aplicable a tots els temps.

 

El profeta Amós  denunciava,  fa ja mes de  28 segles, les conductes egoistes e insolidàries  enquistades en la vida laboral, comercial i financera: “Vendrem el gra amb mesures més petites... Farem trampa amb les balances... Comprarem amb diners gen necessitats, amb un parell de sandàlies comprarem un pobre”.

 

La balança de la justícia social  ha sigut en tots els temps adulterada, sempre difícil de mantenir-la, objectivament,  afinada. Els factors diferencials, l`historia de cada lloc, la cultura configurada en diferencies de classes dificulten tota mesura igual.

 

Es fàcil aprofitar l`aigua i el vent a favor del propi molí en detriment de l`empresa del veí.  A la llum de l`Escriptura d`avui i de tota la doctrina cristiana, edificada en l`amor a Déu y al pròxim,  qualsevol camí que ens aparti de la justícia resultarà deshonesta, esbiaixada, encara que, en alguns casos, pugui presentar-se o estar conforme a la pròpia consciencia.

 

La consciencia cal que sigui recta.   Abarcar-ho tot, sense consideració a la justa distribució dels bens de la terra, actuar com a amos, i no com simples administradors, mai podrà  emparar-se, objectivament,  en el concepte de consciencia recta.

 

L`Evangeli  denuncia  pràctiques diverses en relació al comerç i les finances,  formes i maneres, injustes, oportunistes:  “¿Quant deus al meu amo?. Ell contestà: “Cent bidons d`oli”. “Aquí tens el teu rebut. Seu de pressa i escriu-ne un que digui cinquanta”.

 

Sant Pau en la segona lectura si be no parla directament de la justícia social, si ho fa de forma indirecta quant ens diu: “Primer de tot us recomano que feu a Déu pregaries, oracions, súpliques, i accions de gracies per tots els homes, per els reis i per tots els que tenen autoritat, perquè puguem portar una vida serena tota donada a la pietat i a la honestedat”

 

L`oració a que ens exhorta sant Pau s`entén dirigida en relació als que tenen influencia i poder en els afers públics. Demanar  lleis que facilitin a tots una vida serena y honesta.

 

Segles enrere en tota Eucaristia es pregava nominalment per els caps dels governs de les diferents nacions catòliques. Era una societat més arrelada a la fe que la nostra. Eren també societats més uniformes.

 

En relació als que ens regeixen amb autoritat, ens cal, allò de “pregar i actuar”, votar i pregar a fi de que l`Esperit de la veritat il·lumini als  governats.

 

 Ben mirat el concepte d`actuar no s’esgota en l`anar a votar, sinó en aportar alló que, segons la nostra  recta consciencia i c circumstancies, puguem.

 

      

          Domingo 25. 22-09-2013

 

 La primera lectura y el Evangelio hablan del dinero. Había ya preparado la homilía, de este domingo 25 durante el año, cuando me llega la que el papa Francisco pronunció el pasado viernes día 20 en su misa diaria con estas frases: “El dinero enferma el pensamiento y la fe y nos hace caminar por otro camino” “Hay algo en la actitud del amor hacia el dinero que nos aleja de Dios… La avidez del dinero es, de hecho, la raíz de toldos los males” etc.

 

 El papa está llegando al corazón de la Iglesia y del mundo. Rompe moldes y viejas costumbres  sin moverse un ápice del Catecismo tradicional, simplemente traduciendo la doctrina al tu a tu, al día día, sin enquistarse repitiendo siempre en lo mismo. En él habla la intuición, la relación directa, el amor a la verdad expuesta con sentido común, con oportunidad.

 

Seguramente se entendería más y mejor el tema que hoy nos ofrece la Escritura, limitándonos a leer íntegramente la última homilía del Papa sobre los peligros del dinero. De todas formas, previo lo dicho,  permitid  siga con las reflexiones que tenia preparadas.

                                     

La Escritura de hoy, nos ofrece doctrina aplicable a todos los tiempos.

 

El profeta Amos denunciaba, hace ya más de 28 siglos, las conductas egoístas e insolidarias enquistadas en la vida laboral, comercial y financiera: “disminuís la medida, aumentáis el precio, usáis balanzas con trampa, compráis por dinero al pobre…”.

 

La balanza de la justicia social ha estado, en todos los tiempos, adulterada. Siempre  difícil de mantenerla, objetivamente,  afinada. Los factores diferenciales, la historia de cada lugar, la cultura configurada en clases sociales, han dificultado toda medida uniforme.

 

Históricamente unos se han apropiado del agua y el viento en detrimento del molino del otro. A la luz de la Escritura de hoy y de toda la doctrina cristiana, edificada en el amor a Dios y al Prójimo,  cualquier camino que nos aparte de la justicia resultará deshonesta, sesgada, aunque, en algunos casos, pueda presentarse  como conforme a la propia conciencia.

 

La conciencia es preciso que sea recta. Abarcarlo todo, sin consideración a la justa distribución de los bienes de la tierra, actuar como dueños, y no como simples administradores, no  podrá nunca cohonestarse con una conciencia recta.

 

El Evangelio  denuncia prácticas diversas en relación al comercio y a las finanzas, formas y maneras injustas, oportunistas:”Cuanto debes a mi amo? Cien barriles de aceite. Aquí está tu recibo; aprisa, siéntate y escribe cincuenta…”.

 

San Pablo, en la segunda lectura, si bien no habla directamente de la justicia social, si lo hace de forma indirecta cuando dice: “Te ruego, lo primero de todo, que hagáis oraciones, plegarias, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan cargos, para que podamos llevar una vida tranquila y serena, con toda piedad y decoro”.

 

La oración, a la que nos exhorta san Pablo, va dirigida, sobre todo, a que las leyes, todas, nos ayuden a vivir “honestamente”, a desbrozar el camino de la justicia social posible en cada momento.

 

Siglos atrás, en toda Eucaristía, se oraba, nominalmente, por los jefes de gobierno de las diferentes naciones católicas. Eran, aquellas, unas sociedades más arraigadas a la fe, que las nuestras. Eran, también, sociedades más uniformes.

 

En relación a los que nos rigen con autoridad, debemos cumplir aquello de “A Dios rogando y con el mazo dando”, esto es, rogar y actuar, votar e implorar que el Espíritu de la verdad inspire a los gobernantes por senderos de justicia.

 

Actuar, no se limita sólo, al momento de votar, sino sobre todo de procurar que, cada uno de nosotros, según su situación, vocación y estado, antes de exigir-lo todo a los demás hagamos lo que, según nuestra recta conciencia y circunstancia, podamos.

 

Bona part d`aquesta homilia fou predicada per el Dr. Francesc Tort essent rector de Santa Maria del Mar. Ampliada i adaptada, ara, a Sant Pau del Camp

 

 

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario