viernes, 18 de octubre de 2013

Dom. 29 - Domund- Cat. Cast. 20-10-2013


       Dominica 29- Domund - 20-10-2013


Tot i que les lectures bíbliques d`aquesta dominica, dedicada al Domund,  siguin les pròpies de la setmana 29 durant l`any, ens permeten parlar  de rutes de Catolicitat: Tota l`acció   essencial de l`Església s`orienta  vers Jesús per els camins del amor i la justícia.


Timoteu es jueu, des de petit coneix les Escriptures i sant Pau l`exhorta que, a  través de la saviesa que infon la lectura i coneixement de  l`Antic Testament, arribi al Nou Testament  i aconsegueixi “la salvació a través de la fe en Jesucrist”.


L`acció apostòlica de l`Església,  en qualsevol coordenada de temps i espai, treballa per aconseguir, en la validesa dels actes humans, axó es, en la llibertat, per donar a conèixer a Crist, el Salvador, en la vivència i realitat de la fe lliure.


 Servidors i servits, pastors i ovelles  prediquem, en principi, lo que practiquem i practiquem lo que ensenyem i s`ens ha ensenyat. Es tracta de  creure en Jesús. Vivència cristiana en el context fonamental  del amor i la justícia.


Glossant l`Evangeli que acabem de proclamar, s`evidencia  que el seu humà clama en tots els temps per la justícia i eleva els braços als homes i a Déu perquè els drets humans siguin respectats com els més sagrats.


 Per raons i causes diferents, unes que radiquen en la pobre condició humana, que pot ser manipulada amb gran facilitat, també  per condicionants genètiques,  o per culpa de tots els pecats capitals, la justícia es la que queda mes mal parada.


Aquesta raó es la que ancoratge a l`Església a obrir i mantenir les Missions Catòliques. Si be, en general, l`objectiu pròxim o últim es donar a conèixer  la realitat religiosa de la Salvació cristiana, obrir les portes del Baptisme a tots els que, sense cap tipus de coacció, lliurement vulguin entrar-hi o sortir-ne, aquest motiu conviviu, quasi per igual, amb altres.


Donat de que, com dèiem abans, la justícia es conculcada i negada arreu,  el cristianisme, el catolicisme, les missions, per sobre de la mateixa fe en Jesús, i  no com a estratègia, o esqués per atreure, sinó  com a únic camí vàlid, de predicar a Jesús,  lluita, simultàniament, per la justícia,  el compartir, l`ajuda mútua.


L`acció més visible i notable  de l`Església en llocs de missions,  on la pobresa abunda, es crear, obrir hospitals, escoles, ensenyar el cultiu, obrir pous etc. etc.


El Domund,  això es, les missions reals, sobre tot en aquest moment històric, volen ser, i son,  porta de Salvació, de Justícia, de llibertat, de solidaritat, sofrint, religiosos, religioses i laics,  moltes vegades, sobre tot ara, el martiri.


 Quant al papa Francesc se li preguntà per la Teologia de l`Alliberació, i la polèmica suscitada, va venir a dir que  aquesta Teologia es fonamental i que els conceptes o repercussions contraries havien sigut, exagerats, com altres, també, consideràvem.


 La praxis pastoral del papa Francesc ens ajuda a discernir clarament  qué es l`Església.  Alló que fem, que diem, aquí i allí, a Roma, a Buenos Aires, a Barcelola, a l`Africa, en tot lloc i continent, deuen ser instruments d`alliberació, de llibertat, d`educació, de solidaritat, d`amor, de tendresa.


¿Ningú ens pot fer cap retret sobre aquesta primacia eclesial i social?. Tots podríem haver fet més de lo que hem fet, sens dubte. També val a dir  que pocs saben lo que, realment, cada un de nosaltres hem fet i fem per compartir els bens que posseïm.


En comparació a lo que, segurament, hem fet alguns, o tots  nosaltres per els nostres germans, sigui conegut o no, menys s`ens demana en ocasió de la col·lecta extraordinària per les Missions, per el Domund, avui. Que la resposta sigui tant generosa com ens permetin les pròpies possibilitats.                Domingo 29 –Domund- 20-10-2013


Aunque las lecturas bíblicas de esta dominica, dedicada al Domund, sean las propias de la semana 29 durante el año, nos permiten hablar de sendas de Catolicidad: Toda acción esencial de la Iglesia se orienta hacia Jesús por caminos de amor y justicia.


Timoteo era judío, conocía desde pequeño las Escrituras y san Pablo le exhorta que, en virtud de la sabiduría que infunde la lectura y conocimiento del Antiguo Testamento, llegue al Nuevo Testamento y consiga la salvación a través de la fe en Jesucristo.


La acción apostólica de la Iglesia, en cualquier coordenada de tiempo y espacio, trabaja para conseguir, en el marco de la validez de los actos humanos, esto es, en la libertad, para dar a conocer a Cristo, el Salvador, en la vivencia y realidad de la fe libre.


Servidores y servidos, pastores y ovejas, en principio, predicamos lo que practicamos y practicamos lo que enseñamos y se nos ha enseñado. Se trata de creer en Jesús. Vivencia cristiana en el contexto fundamental del amor y la justicia.


Glosando el Evangelio, que acabamos de proclamar, se evidencia que el ser humano clama en todos los tiempos por la justicia y eleva sus manos a los hombres y a Dios a fin de que los derechos humanos sean respetados como sagrados.


Por razones y causas distintas, unas que radican en la pobre condición humana, que puede ser manipulada con gran facilidad, también por condicionantes genéticos o por culpa de todos los pecados capitales, la justicia es la que queda peor parada.


Esta razón radica también en el hecho de mover a la Iglesia a abrir y mantener las Misiones Católicas. Si bien, en general, el objetivo próximo o remoto es dar a conocer la realidad religiosa de la Salvación cristiana, abrir las puertas del Bautismo a todos los que, sin coacción alguna, libremente entren o salgan, este motivo convive, casi por igual, con otros.


Dado que, como decíamos antes, la justicia es conculcada y negada por doquier, el cristianismo, el catolicismo, las misiones, por encima de la misma fe en Jesús, y no como estrategia o cebo, sino como único camino válido, de predicar a Jesús, lucha, simultáneamente, por la justicia, el compartir, la ayuda mutua.


La acción más visible y notable de la Iglesia en lugares de Misión, donde la pobreza abunda, es crear, abrir hospitales, escuelas, enseñar cultivos, abrir pozos etc.


El Domund, esto es, las misiones reales, sobre todo en este momento histórico, quieren ser, y son, puerta de Justicia, de libertad, de solidariedad, sufriendo los misioneros, religiosos, religiosas y laicos, repetidas veces, sobre todo ahora, el martirio.


Cuando al papa Francisco se le preguntó por la Teología de la Liberación, y la polémica suscitada, vino a decir que esta Teología es fundamental y que los conceptos o repercusiones contrarias habían sido exagerados, como otros, también, considerábamos.


La praxis pastoral del papa Francisco nos ayuda a discernir claramente qué es la Iglesia. Lo que hacemos, decimos, aquí y allí, en Roma, en Buenos Aires, en Barcelona, en África, en todo lugar y continente, deben ser instrumentos de liberación, de libertad, educación, solidariedad, amor, ternura.


¿Nadie puede reprocharnos sobre esta primacía eclesial y social? Todos, sin duda, hubiéramos podido hacer más de lo que hemos realizado. También es justo considerar que pocos saben lo que, realmente, cada uno de nosotros hemos hecho o hacemos para compartir los bienes que poseemos.


En comparación a lo que, seguramente, hemos hecho algunos, o todos nosotros, a favor de los hermanos, sea o no conocido, de hecho, menos se nos pide hoy, día del Domund, en la colecta  por las Misiones. Seamos también lo generosos que nos permitan nuestras posibilidades


Homilia diferent de les que va predicar a Santa Maria del Mar el seu rector Dr. Francesc Tort Mitjans, durant els 12 anys en que en fou rector “canònic”, concepte sols vàlid quant s`ha tingut en compta el “Dret Canònic”, que no pot emprar, per remoure a un rector, motivacions contraries a la veritat y a la justícia civil mes segura i estable que la Justícia Eclesiàstica.

No hay comentarios:

Publicar un comentario