viernes, 15 de marzo de 2013

Quaresma- Seminari-Bisbe de Roma Francesc


Dominica 5 de Quaresma 17-03-2013

 

La Congregació dels Fidels, la missa, ens ha d' ajudar

a conèixer més i millor a Jesucrist e, incorporats a Ell,

estimar també als altres germans.

 

L' incorporació a Jesucrist, segons sant Pau, no es tant

un camí que va de nosaltres a Crist, sinó de Crist a

nosaltres, per axó ell diu: "Jesucrist s' apodera de mi".

Posseïts per Crist resultem ser enriquits, resultem ser

sants i justos no en virtut d' una santedat o justícia

guanyada a pols, sinó do i gràcia, com ens ve a dir Pau:

"Ni tan sols soc just gracies a una justícia guanyada

per haver observat la llei, sinó gracies a aquella justícia

que prové d' haver cregut en Crist".

 

L' incorporació a Crist s' alimenta i es perfecciona, en el

context de la Congregació deis Fidels. En ella, en la

litúrgia de la Paraula, s' ens predica a Crist i la celebració de L’Eucaristia apuntala la necessària força de l’instrucció amb aliment eucarístic superior. Així la solemne proclamació de Pau: "Es Crist qui viu amb mi", resulta ser la suma de la gracia divina que ens ve del coneixement i de l’Eucaristia.

 

Sant Josep, solemnitat que l'Església celebra el 19 de

març, en virtut de ser patró de l’Església Universal, ho

es, també, dels Seminaris o dels cenacles on alguns

batejats, cridats per Crist, es preparen per servir les

comunitats com a preveres.

 

 

 

 

 

 

Units al sacerdoci baptismal comú de tots els fidels, els preveres amb vosaltres, i vosaltres amb els preveres, junts, celebrem els sagraments, també el de l`Eucaristia -Comunió.

 

En certa manera axó mateix va venir a dir i demostrar el gran bisbe de Roma, Francesc, amb les seves paraules i actituds, solemnes, senzilles i profundament teològiques, en la primera manifestació eclesial com a bisbe successor de sant Pere. ¡Segurament que el bisbe Francesc amb el seu tarannà senzill, evangèlic, proper, lliure, allunyat de tota fastuositat, i privilegis, resultarà ser tant efectiu i renovador com un concili!  

 

Tot cristià per el Baptisme es configurat sacerdot, i,

com a tal, participa, amb tots els altres fills de Déu, de

la mateixa manera, del misteri de Crist. Tots devenim

administradors de les coses santes i som plenament cridats, en el si de la societat i de l`Església, a exercir l'apostolat, a predicar l'Evangeli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni el bisbe de Roma, ni els demés bisbes i preveres, podem elevar-nos uns sobre els altres i sobrepassar el nivell màxim, comú, de la filiació divina, de la suprema dignitat de fills de Déu.

 

En el context del sacerdoci comú dels fidels, el prevere es enviat per el Bisbe, successor dels Apòstols, a servir als germans en l`exercici d` administrar la gracia salvadora de Crist, els sagraments, dins de la comunitat, en comunió amb el sacerdoci comú de tots els fidels.

 

Si be ho advertim, en la mateixa celebració de I'Eucaristia el prevere parla no en singular sinó en plural; tots juntament amb ell, i ell juntament amb nosaltres, tots celebrem l'Eucaristia. "Servandí servanda" lo mateix es dona en l`administració dels altres sagraments.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com dèiem, els que se senten cridats al ministeri

presbiteral, en el tràmit, o preparació, en el camí de ser un dia escollits i admesos per el bisbe, es preparen en cenacles

canònicament organitzats. Actualment aquests son els

seminaris episcopals o les facultats de teologia.

 

El dia del Seminari es una jornada per pregar al

Senyor que no manquin preveres, que no manquin

treballadors a la vinya del Senyor, que no manquin

vocacions al presbiterat.

 

El dia del Seminari es també una jornada econòmica

a fi de que no faltin a aquests cenacles els mitjans

necessaris per el seu just i convenient desenvolupament. Per axó en aquesta diada d' oració s' hi ajunta, també, la col·lecta anual en pro del Seminari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaresma, quinto domingo 17-03-2013

 

La Congregación de los Fieles, la misa, nos ha de

ayudar a conocer más y mejor a Jesucristo, e

incorporados a El, amar también a los demás

hermanos.

 

La incorporación a Cristo, según san Pablo, no es tanto

un camino que va de nosotros a Cristo, sino de Cristo a

nosotros, por lo mismo el argumenta que es Cristo

quien se apoderó de él.

 

Poseídos por Cristo, resultamos ser enriquecidos, santos y justos, no en virtud de una santidad o justicia ganada a pulso, por nosotros mismos, sino como don y gracia de Cristo.

 

La incorporación a Cristo por la fe se alimenta y

perfecciona en el contexto de la Congregación de los

fieles. En ella, en la Liturgia de la Palabra, se nos

predica a Cristo y la celebración de la Eucaristía

apuntala la necesaria fuerza de la instrucción con el

alimento eucarístico superior. Así a la proclamación de Pablo: "es Cristo quien vive en mí", resulta ser la suma de la gracia divina que nos viene del conocimiento y de la

Eucaristía.

 

 

 

 

 

 

 

San José, solemnidad que la Iglesia celebra el día 19 de

marzo, en virtud de ser patrón de la Iglesia Universal,

lo es también de los seminarios, o de los cenáculos

donde algunos bautizados, llamados por Cristo, se

preparan para servir a la comunidad como presbíteros.

 

Unidos al sacerdocio bautismal común a todos los

fieles, los presbíteros con vosotros, y vosotros con los presbíteros, juntos, celebramos los sacramentos, también el de la Eucaristía Comunión.  

 

En cierta manera esto mismo vino a decir y demostrar el gran obispo de Roma, Francisco, en sus palabras y actitudes, solemnes, sencillas y profundamente teológicas, en su primera manifestación eclesial como obispo sucesor de San Pedro.¡Seguramente que el obispo Francisco, con su natural sencillo, evangélico, cercano, libre, alejado de toda faustosidad y privilegios resultara tan efectivo y renovador como un concilio!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo cristiano por el Bautismo es configurado

sacerdote y, como tal, participa, con todos los otros

hijos de Dios, de la misma manera, del misterio de

Cristo. Todos, por lo mismo, somos administradores de

las cosas santas y  plenamente llamados, en el

seno de la sociedad y de la Iglesia, a ejercer el

apostolado, a predicar el Evangelio.

 

Ni el mismo obispo de Roma, ni por supuesto obispos y presbíteros , nadie puede sobrepasar, el techo y cima insuperable, de la suprema común dignidad, de la filiación divina,  de hijos de Dios.

 

En el contexto del sacerdocio común de todos los fieles, él es enviado por el obispo, sucesor de los apostilles, a servir a los

hermanos en el ejercicio de administrar la gracia salvadora de Cristo, los sacramentos, dentro de la comunidad y en comunión con ella.

 

Si bien nos fijamos, en la misma celebración de la

Eucaristía, en la santa misa, el presbítero no habla

nunca en singular sino en plural. Todos, juntamente

con él y él juntamente con nosotros, todos celebramos,

al unísono, la Eucaristía. "Servandi Servanda" lo

mismo se da en la administración de los demás

sacramentos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como decíamos, los que se sienten llamados al

ministerio presbiteral, en el trámite o preparación para

poder ser un día escogidos y admitidos por el obispo, se

preparan en cenáculos, canónicamente ordenados. Actualmente estos son los seminarios diocesanos o las

facultades de teología.

 

El día del Seminario es una jornada destinada a orar al

Señor para que no falten presbíteros, que no falten

trabajadores a la viña del Señor, que no falten

vocaciones.

 

El día del Seminario es, también, una jornada

económica a fin de que estos cenáculos gocen de los

medios necesarios para su justo y conveniente

desarrollo. Por esto a este día de oración se junta,

también, la colecta anual en pro del Seminario de

Barcelona.

No hay comentarios:

Publicar un comentario