domingo, 23 de junio de 2013

Dom. 13, 30-06-2013

Dominica 13 durant l`any 30-06-2013

Sant Pau ens parla avui de temes fonamentals, contemplats, sobre tot, des de els punts de vista evangèlics: Llibertat, Amor, Esperit Sant.

“Germans heu estat cridats a ser lliures, mireu de no convertir la llibertat amb un pretext per fer el vostre propi gust”. Amb aquestes expressions Pau equipara el concepte de llibertat amb el de responsabilitat i amb el de veritat. La llibertat, de que es parla, s`identifica en seguir, en complir la voluntat de Déu, partint, en primer lloc, de la Llei Natural, impresa en la naturalesa i en la vida i, en segon lloc, dels manaments de la Llei de Déu que la doctrina de Jesús predica, defensa, recorda.

 Els manaments de la Llei de Deu estant tots continguts en la Llei Natural, però, sovint, per la majoria dels humans, sense llur guia, potser ens costaria més descobrir què ens cal a fi de no seguir el nostre propi gust sinó la voluntat de Déu.

“Poseu-vos al servei els uns als altres”, ens diu també avui Pau. “Posar-se al servei dels altres”, avarca tota la vida, les relacions humanes, socials, religioses fonamentals, en totes les èpoques i circumstancies. Posar-se al servei dels altres mira a les relacions naturals sòlides i duradores, edificades sobre l`amor i la justícia, relacions de pares, fills, germans, avis, patrons, obrers, autoritats i súbdits.

“Posar-nos a servei els uns als altres” es el millor programa i manera de viure en cristià, la millor manera de demostrar que, adults en Crist, no fem servir la llibertat per enriquir-nos injustament, per fixar-nos sous astronòmics m’entres molts moren de fam, per subjectar amb cadenes als més dèbils o debilitar als forts per egoisme. Tot això serà signe profètic de que circulem per les vies dels consells evangèlics, de la llei cristiana bàsica d`estimar-nos els uns als altres, tot deduït i contingut, també, en la Lai Natural.

“Deixeu-vos guiar per l`Esperit Sant” diu també Pau. Ell sap per pròpia experiència, personal i eclesial, que el ser bons, solidaris, justos, moltes vegades es objectiu difícil. No sempre que observem la vida, la naturalesa, l`historia advertim o sabem llegir-ho tot al compàs de la Llei Natural, de la Llei del Amor, que o be no les descobrim o be ens manquen forces per seguir els seus dictàmens secrets, sagrats, ocults o visibles i manifestos.

El camí de la llibertat natural i cristiana moltes vegades ens resulta difícil de trobar, discernir i seguir sense l`ajuda de l`Esperit Sant, d`aquest Hoste Diví del que sant Pau diu que ens hem de deixar guiar.

 Cercar en la solitud de l`oració, de la meditació, del esforç, què i com hem d`actuar per aconseguir, en el curs de la nostra vida, la llibertat que construeix, l`amor que tot ho perfecciona i la justícia que proba el valor real de tot.

  Domingo 13 durante el año 30-06-2013

San Pablo nos habla hoy sobre temas fundamentales, contemplados, sobre todo, desde el punto de vista del Evangelio de Jesús: Libertad, amor, Espíritu Santo.

“Hermanos, vuestra vocación es la libertad: no una libertad para que se aproveche el egoísmo”; al contrario “sed esclavos unos de otros por amor”. Con estas expresiones Pablo equipara el concepto de libertad con el de responsabilidad, bondad, justicia y verdad.

La libertad, de que se nos habla, se identifica en seguir, en cumplir la voluntad de Dios, partiendo, en primer lugar, de la Ley Natural, impresa en la naturaleza y en la vida, y, en segundo lugar, de los Mandamientos de la Ley de Dios que Jesús predica, defiende y recuerda. Los mandamientos de la Ley de Dios están todos contenidos en la Ley Natural, pero, con frecuencia, para la mayoría de los humanos, sin su guía, quizá nos costaría más descubrir qué nos es preciso hacer para no caer en el egoísmo en detrimento de cumplir la voluntad de Dios.

“Sed esclavos unos de otros por amor”. Es lo mismo que ponerse al servicio unos de los otros. En ello radica el camino de las esencias. Ponerse al servicio de los demás es sendero seguro de relaciones naturales sólidas y duraderas, edificadas sobre el amor y la justicia, relaciones de padres, hijos, hermanos, abuelos, patronos, obreros, autoridades y súbditos.

Ponerse al servicio unos de otros es el mejor programa y forma de vivir en cristiano, la mejor manera de demostrar que, adultos en Cristo, no hacemos servir la libertad para enriquecernos injustamente, para fijarnos sueldos astronómicos mientras muchos muren de hambre, para sujetar a los más débiles o debilitar a los fuertes por puro egoísmo.

 Vivir de esta forma será signo profético de que circulamos por las vías de los consejos evangélicos, de la ley cristiana básica de amarnos los unos a los otros, todo contenido y deducido, también, en y de la Ley Natural.

“Andad según el Espíritu”, nos dice también Pablo. El sabe por propia experiencia, personal y eclesial, que el ser buenos, solidarios, justos, muchas veces resulta ser un objetivo difícil de lograr sin la ayuda del Espíritu Santo. No siempre ante la vida, la naturaleza, la historia, etc., advertimos, o sabemos interpretarlo todo a la luz de la Ley Natural, a la luz y fuerza del amor, que, o bien no descubrimos, o nos faltan fuerzas para seguir sus dictámenes, secretos, sagrados, ocultos o visibles i manifiestos.

El camino de la libertad natural y cristiana muchas veces resulta difícil de encontrar, de discernir, de seguir sin la ayuda del Espíritu Santo, de este Huésped divino del que san Pablo dice que debemos dejarnos guiar.

Buscar en la soledad de la oración, de la meditación, del esfuerzo, qué y cómo hemos de actuar para conseguir, en el curso de nuestra vida, la libertad que construye, el amor que todo lo perfecciona y la justicia que es la prueba definitiva de que andamos según Dios.
 
Homilies preparades per Sant Pau del Camp de Barcelona, a partir d`altres predicades per el mateix rector Dr. Francesc Tort Mitjans a Santa Maria del Mar de Barcelona els anys 1986, 1989...

No hay comentarios:

Publicar un comentario