martes, 2 de julio de 2013

Innaguració Delegacions a Sant Pau del CampMn. Francesc Tort Mitjans, rector de Sant Pau del Camp: Esbós de condicions prèvies
14-11-2012


Delegacions Episcopals a Sant Pau del Camp


 

Delegacions Episcopals a Sant Pau del Camp. 14-11-2012.

 

 

Matabosch-Sant Pau del Camp-Delegacions-Concrecions i límits concrets.

En línea del Conveni que haurà de ser signat entre la Parròquia i el Bisbat.

 

Prèvia reunió del C.P., esborrany que presenta el Rector, en la millor disposició a futures modificacions:

 

Condicions generals d`obligat compliment:  Resta a càrrec exclusiu de la Parròquia els horaris d`obrir i tancar, de les 10h del matí a les 13h del migdia i de les 16h. les 20h. de dilluns a divendres. Fora d`aquests horaris no es podrà tenir cap altra activitat.

Les portes del gardí i espais exteriors i la porta principal d`entrada a tot el complexa,  tot inclòs, resten al control total de la Parròquia.

 

Quant en aquets horaris la Parròquia hagi aseptat algun acte litúrgic o no en el templa i demés espais propis del us no compartit, la Parròquia podrà posar condicions que en cada cas seran parlades amigablement  entre les parts: Parròquia i Delegacions.

 

Les despeses relatives al manteniment, neteja etc. del pis superior on exerciran llur activitat les delegacions, correran a càrrec del Bisbat.

 

La Parròquia es reserva el dret d`escollir, admetre etc. qualsevol empresa de neteja o persones llogades oficialment a l`efecte.

Per tots aquets afers s`haurà de nombrar una comissió composada per un delegat de la Parròquia i l`altra de les Delegacions.

 

El cost de l`estructuració, nova, de la sala d`entrada directe a la Parròquia, en substitució de les actuals situades ara,  de conformitat amb la Parròquia, haurà d` anar a càrrec del Bisbat.

 Al efecte caldran una bona taula taulell on siguin rebudes  i ben ateses les persones per el personal de la Parròquia. (El rector podria visitar amb el Dr. Matabosch les actuals dependencies de Rivadeneira i escollir, si hi son, les taules o taula considerades millor per el nou espai d`us directe de ala Parròquia).

 

Espais Consensuats: Fins el moment, 14-11-2012.  Es considera consensuat entre el Bisbat i la Parròquia de Sant Pau del Camp el que les delegacions episcopals, ocupin tot el primer pis del antic Monestir.

Obres addicionals consensuades com condició “sine qua non”: La construcció integra i satisfactòria del pis del majordom en el lloc admès per la Parròquia.

 

 Construcció en el lloc que la Parròquia indiqui, està ja senyalat una mica per sobre, del Arxiu Parròquia i trasllat del mateix.

Nova pavimentació de les sales destinades a la Catequesis Parroquial. Restauració llargament retrassada, al nostre entendre per manca d`interès, real, del Bisbat, de les deficiències en el jardí, trobar com els desaigües del jardí arribin a un col·lector adient, pavimentar l`entrada al Monestir per evitar el fang quant plou etc. etc.

 

Que el Bisbat cuidi d`arreglar els desperfectes del pis de l`Església.

  Estudi i mobles adients per el trasllat de la actual dependència parroquial, d`us compartit, de la entrada i atenció als visitants i atenció als que acudeixen a la Parròquia com a tal.

 

Espais d`us compartit: La Parròquia vol que la cuina de la Rectoria sigui d`us compartit. L`entrada al complexa inclosa l`entrada, l`elevador i escala seran d`us compartit.

 

Espais no compartits, d`us exclusius de la Parròquia: Tots els baixos del immoble: Recepció, claustre, temple, sagristia, sala de juntes i sala del Abat Safon.

 Qualsevol d`aquets espais resten sota l`administració directa i única de la Parròquia, de forma que sols podran utilitzar-se prèvia petició, acceptació i pagament, que, primant les necessitats de la Parròquia, siguin degudament  consensuats i acceptats.

 

 S`ha parlat clarament que la sala del Abat Safon resta sota el domini i administració de la parròquia i llur secretaria i que, igual com s`ha fet, mes o menys, fins ara, la seva utilització si la parròquia te necessitats econòmiques te el dret de consensuà alguna quantitat per suplir, sobre tot, la reducció d`actes que l`activitat d`obres, que es calcula que com a mínim, durarà mes de mix any, ho faixi o consideri necessari.

 

La previsió de la durada de les obres  fou, des de un principi, vista de diferent manera per El Dr. Matabosch i per un servidor. No es va tenir en compta per res les conseqüències econòmiques que les obres ben manifestes i visibles reportaria a l`economia de la Parròquia.

 

Post factum, des de que començaren les obres sense que mai hagin acabat del tot amb estris d`obra, pedres, sacs a l`exterior sota els titlers, ha suposat que la compta corrent de la Parròquia baixés d`uns 12.000 euros fins a dos o tres mil sempre amb la preocupació de si no es podran pagar les despeses del majordom que viu i vigila el complexa. Més d`una vegada he dit, per activa i per passiva, que les Delegacions deurien, en justícia, pagar o tot o al menys el 50 per cent de dita despesa, problema a hores d`ara, març de 2014 no s`ha admès ni a parlar-ne seriosament

 

 

Contrapartida o compensacions ordinàries:  Si be en la reunió del Consell Pastoral de 14-11-2012 alguns dels components, entesos en empreses i lloguers, consideraren que l`actitud de la Parròquia es massa generosa, de fet la Parròquia accepta com a contrapartida a les expressades anteriors sessions al Bisbat: El cost total de la despesa d`aigua, electricitat, gas, telèfon, el canvi de 120 a 220v. de les parts que encara no s`ha fet amb el seu cost total.

 

_____________________________________________________

 

 

Es evident que tot es pot anar primfilant, però no crec que jo pogués signar altra document que no contempli, si mes no, els apartats d`aquest esborrany que poso a la consideració del Bisbat, tenint molt clar que, com dèiem, els tractes s`haurien de fer mol be per evitar  problemes en el present i en l`esdevenidor. La meva voluntat es de col·laborar, però ponderant be els drets d`uns i dels altres. Barcelona 14-11-2012

 

                         Mn. Francesc Tort Mitjans

 

 
2 de juliol de 2013

INAUGURACIÓ DE LES DELEGACIONS EPISCOPALS

A LA PARRÒQUIA DE SANT PAU DEL CAMP         Tenim el goig de reunir-nos avui aquí amb motiu de la inauguració de les Delegacions Episcopals que han traslladat la seva seu a la part superior de la Parròquia de Sant Pau del Camp. Els donem la més sincera i cordial benvinguda.

         Aquestes Delegacions són:

         Ecumenisme i Relacions interreligioses

         Confraries i Germandats

         Apostolat Seglar

         Pastoral de la Salut

         Pastoral Social. Inclou

         Secretariat de Pastoral Gitana

         Secretariat de Pastoral Penitenciària, pels Marginats i Immigració

         Pastoral Obrera.


         Presideix aquest solemne acte l’Emm. i Rvdm. Dr. Lluís Martínez Sistach, Cardenal-Arquebisbe de Barcelona.

        

         L’acte s’inicia amb el Cant “Ubi Caritas et Amor, Deus ibi est”, que interpretarà la Capella de Música de Sant Pau del Camp. S’interpreta aquest cant, a iniciativa del Sr. Rector de Sant Pau, perquè entre les Delegacions i la Parròquia sempre hi haurà Caritat i Amor, ja que, on hi ha Caritat i Amor, hi ha Déu. Escoltem-ho.


         A continuació, el Sr. Rector de Sant Pau del Camp, Dr. Francesc Tort Mitjans, adreçarà unes paraules als assistents…
Delegacions: 2-07-2013 -- Paraules de Mn. Tort
Molt Estimats Sr. Arquebisbe, Dr. Antoni Matabosch, responsables i servidors diocesans,  Delegades i Delegats episcopals, Consells pastorals de Sant Pau del Camp, Feligresos, Confraria de Sant Pau i Sant Galderic. Consells  Arxiprestals i del  Raval.
Estimades Senyores Mercè Homs, Regidora del Districte de Ciutat Vella i Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella, que en diverses ocasions, com es ara en la reproducció del fets històrics: Banderes de Santa Madrona i La Coronela, i fa pocs dies, en el solemne acte institucional “Raval Cultural”, heu escollit aquest espai de la ciutat, que avui s`honora, altra vegada, amb la vostra presencia.
La notícia de que s`havien escollit les dependències de   l`antic  Monestir de Sant Pau del Camp com a nova seu d`algunes de les delegacions diocesanes fou ben acollida.
Si be l`envergadura  de les obres d`adaptació    no han deixat de suposar estrès i  inconvenients varis, tot fou previst.
Els canvis i  incidències han afectat, de forma important,  i en part encara,  a les dependències i activitats pastorals i socials de Sant Pau del Camp. Com  l`espai del Despatx Parroquial ocupat, en bona part, per l`Ascensor. La  deslocalització  del Arxiu Parroquial, en lloc i espai menys apropiats que al primer pis, on era abans,  sobre tot davant del record d`inundacions passades: “El foc te aturador que l`aigua no”, etc. etc.
A canvi, de tot,  la consecució, i gaudi, a partir d`ara, dels nous espais perfectament adequats a les noves funcions i serveis diocesans.
El nom de Sant Pau en resultarà beneficiat en el futur. També  la  relació pastoral i diocesana amb el Barri del Raval, actual i previst espai social i religiós divers.
Les Delegacions  tindran   sempre obertes totes les dependències que han quedat  sota la regència de la Parròquia. Algunes, tot just començar, ja han realitzat diverses activitats, relacionades, dins del temple, claustre, sala Safont, etc.
“Ubi caritas et amor Deus ibi est”. La Comunió per sobre de tot.  Especialment ara, que el bisbe de Roma, Francesc, amb fets i paraules, com en la missa diària,  ens sorprèn. Com es ara  recordar-nos que no podem invocar a Déu  “Pare” sinó som capassos d`ajuntar-hi  el “Nostre”.
Es tracta de seguir el camí, sempre vigent, de la veritat, l`autenticitat pastoral,  fraternitat, perdó, misericòrdia o tendresa, con la que manifestà  al  pujar al seu cotxe  a un jove amb síndrome de Down.
¿No es així com la vida de les Delegacions  enfoquen i enfocaran llur activitat corresponsable de Comunió?
Mn. Francesc Tort Mitjans, rector de Sant Pau del Camp.


       Redacció primera, modificada després, el 1-07-2013

(L`acta havia sigut previst per el dilluns dia 1 de juliol, però per problemes d`agenda del bisbe de Barcelona, fou traslladada al dimarts dia 2) 

 Molt Estimats Sr. Arquebisbe, responsables i servidors diocesans, Delegats i Delegades episcopals, Consells pastorals de Sant Pau del Camp,  i feligresos.  Entitats parroquials, arxiprestals i del  Raval. 

La notícia de que s`havien escollit les dependències  de l` antic  monestir de Sant Pau del Camp com a nova seu d`algunes de les delegacions diocesanes, que fins llavors  estigueren situades a l`edifici de Rivadeneira, fou acceptada sense, pràcticament, cap problema per a  tots nosaltres.  

Es tractava de servir a la Diòcesi  de la millor manera possible. L`envergadura  de les prolongades obres d`adaptació de les dependències de Sant Pau a sis Delegacions Episcopals, no deixaren de suposar estrès i mil inconvenients. 

Ben mirat, tot fou previst des d` un  principi, també que les obres durarien més temps del suposat i que, els canvis i  incidències afectarien de forma important, com així ha estat, i en part encara continuen, en relació a les dependències i activitats pastorals i socials de Sant Pau del Camp: Visita turística, cancel·lació i disminució de nous matrimonis a celebrar aquí, les dependències  del Catecisme,  l`espai del Despatx Parroquial ocupat, en bona part, per l`Ascensor, la deslocalització  del Arxiu Parroquial en lloc i espai menys apropiat que l`anterior, etc. etc.  

Tot això és  ben petit en relació a la consecució i gaudi, a partir d`ara, dels nous espais perfectament adequats a les noves funcions i serveis diocesans. 

Sant Pau del Camp s`honora d`haver pogut col·laborar de la  millor manera possible amb la decisió episcopal. El nom i  coneixement del lloc en resultaran beneficiats en el futur. També  la  relació pastoral i diocesana amb el Barri del Raval, actual i previst espai social i religiós complexa?. 

 Les delegacions  tindran   sempre obertes totes les dependències que han quedat  sota la regència de la Parròquia. 

Algunes delegacions ja ha sol·licitat de fer-hi diverses activitats tant en l`ús  de l`Església, de les sales, com l`emblemàtica de l’Abat Safont. Tots som u. 

Ben mirat Delegacions i Parròquia estan i estaran sempre agermanades. No podria ser d`altra manera, sempre i, ¿per què no dir-ho?, ara que el papa Francesc marca amb fets i paraules el camí, sempre vigent, de la fraternitat i de la misericòrdia. Misericòrdia, caritat, justícia que les Delegacions exerceixen i exerciran cada dia millor. 

 La nova Església,  sembla obrir-se pas, efectivament, ara i en el futur. La doctrina que el Papa desgranà als Nuncis, per més que difícil de complir, pot influir-nos, de fet, conseqüentment a tots. 

Totes i cada una de les sis delegacions aquí situades, àdhuc aquelles que podrien semblar, pastoralment, menys importants ho són, i ho seran, amb tota evidència, per la configuració pastoral  i eclesial de la Diòcesi, dels Bisbes, dels rectors. Bisbes i sacerdots, en la freqüent nomenclatura del Papa sonen més junts i corresponsables, també, amb els laics.

Dr. Mn. Francesc Tort Mitjans


         Ara té la paraula l’Emm. i Rvdm. Dr. Lluís Martínez Sistach, Cardenal-Arquebisbe de Barcelona….


         Per a acabar, escoltarem alguna estrofa més de “Ubi Caritas et Amor, Deus ibi est”, que interpretarà la Capella de Música de Sant Pau del Camp.
 Delegacions (18-05-2015)Aclariments: Convenis, execucions, perjudicis, beneficis...


Delegacions: El projecta de situar les set Delegacions en les dependencies de Sant Pau del Camp, rectoria, espais relacionats amb el Monestir de Sant Pau, es va realitzar sense problemes...

  Un servidor vareig anar acceptant lo que s`anava proposant àdhuc quant, sobre la marcha, es decidí controvertir les condicions prèviament consensuades. Es realitzaren  importants canvis  en perjudici de el règim ordinari de la Parròquia:

 Arxiu Parroquial: Desiguida vareig senyalar que es respectés la situació del Arxiu Parroquial en la mateixa habitació en que feia sis anys s`hi havia situat i organitzat. L`Arxivera Sra. Mercè s`hi trobava be i cada setmana hi venia a complimentar els llibres parroquials, "ne temere" etc. etc.

 S`em digué que devia variar la meva indicació i que l`arxiu es traslladaria a un altra lloc. Al no haver-hi una habitació semblant a la anterior, es va traslladar a un espai sense finestra ni llum del dia... La Sra. Mercè quant, al principi va venir algunes vegades, es perdia, li costava arribar al lloc i dins s`hi trobava desplaçada... Va anar deixant de venir. Aquest mes de maig hem decidit que la meva secretaria la Dra. Josefina Mutjé continués el treball interromput: Posar al dia els llibres parroquials, Baptismes, Matrimonis, complimentar els "ne temere"...

 Des de Mn. Tries el despatx parroquial s`havia situat a l`entrada en lloc adient. Era condició de que els espais dels baixos de Sant Pau quedessin a lliure disposició de la Parròquia...

 Sorgí el problema o la necessitat d`instal·lar un ascensor per l`us de disminuïts... S`argumentar que no podia situar-se en altra lloc que en l`espai del dit despatx. Jo no tingué altra opció que acceptar-ho sense discutir res de res... A partir de llavora’ns el meu despatx el vaig situar dins de la sagristia...

 La sala de l`edat mitjana, anomenada últimament de L`Abat Safont, quedà del tot decidit de que era espai d`us i decisió de la Parròquia, oberta, si fos el cas, a l`us de les Delegacions a condició de notificar-ho, reservar dia i hora a l`agenda de la Parròquia que, si ho creia oportú, podria demanar alguna compensació econòmica...

 En els amplis espais de les Delegacions s`hi van situà e instal·lar tres grans taules per reunions diverses... De fet moltes de les reunions organitzades per les delegacions s`estan celebrant dins de la Sala Safont... Hom compren que es un bon lloc i que agrada molt i es va fent sense cap compensació econòmica...

 Les Delegacions tenen unes tres màquines impressores, o de impremta... Encara es hora que s`hagi convingut que la Parròquia pugui deixar de mantenir la seva impressora del mateix estil...

A les Delegacions`hi han instal·lat molts aparells d`aire condicionat... En les dependencies de la Parròquia cap, ni s`ha parlat mai sobre l`us de l`Internet i de Wifi...

 Al marge de lo exposat, també cal dir que les dependencies anterior de la Catequesis es van millorar molt...

 Val a dir també, que com a compensació de  la situació a Sant Pau del Camp de les vuit Delegacions, el departament d`Economia del Bisbat va decidir pagar l`electricitat i l`aigua de tot l`edifici.

Lo dit no relata els estralls que suposaren a Sant Pau els mes de vuit mesos de treballs de tot tipus per la situació còmoda de les Delegacions... La Dra. Josefina Mutje tingué una important crisis de salut a conseqüència de no saber quasi ni a on sentar-se, ella que actua de Secretaria de la Parròquia...

 Naturalment que tot s`anà sol.lusionant sense ni una sola discussió o recança manifestada, conscients de que tot es va projectar, acceptar i fer en benefici pastoral de la Diòcesis de Barcelona...Mn. Francesc Tort Mitjans, rector de Sant Pau del CampBarcelona 1-06-2015                                                                                         

E.R. Mons. Lluís Martínez Sistachs

Cardenal Arquebisbe de Barcelona
Estimat Sr. Cardenal:


Permeti’m que li envií aquesta carta.

Després de  set anys de rector de Sant Pau del Camp tot segueix anant be en tots sentits ja que la circumstancia, de la que V.E ha participat,  no afecta per res a la parròquia com a tal, a l`assistència a missa, a la pau interior i exterior, a la Catequesis, al Despatx Parroquial, batejos, matrimonis... Noto gaudir del mateix afecta dels feligresos de sempre.


 Tot sembla que V.E. va rebre  amb audiència a un grup amb celeritat i facilitat sense informar-se be de qui eren i què volien, o en quin context actuen. Quelcom podria relacionar-se amb eclesiàstics, per activa o per passiva,  signants o receptor, d`un possible successor de V. E...


 Mons. Lajos Kada en relació al meu cas, que perdura en el temps, em va escriure a mi una carta amb copia per el Sr. Arquebisbe que entre altres coses textualment deia: “...Me mueve a ello el bien personal suyo, el de la parroquia de Santa Maria del Mar y el deseo de salvar la imagen de la Iglesia ante los fieles de la Archidiócesis de Barcelona”: Cf. Kada, Lajos. Índex Onomàstic a  www.santamariadelmartort.es. Catalunya Cristiana revé moltes cartes de lectors en defensa meva, que no foren publicades ni abans ni després de l`arxivament civil del cas., per més que la premsa ordinària si li va donar plena difusió...


 V.E. em parlà de lo difícil que li fou el nomenar-me rector de Sant Pau del Camp. Les dificultats suposo que no li vindrien dels mateixos d`abans...


 .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....


  Entre altres coses ¿a partir de què Mn. Matabosch s`ha posat a primera línea? ... ...


 Per ara, o per quant sigui, prego accepti i llegeixi els informes que li remeto.

Affm. Amic   Francesc Tort
ACTES A L’ESGLÉSIA

Dissabte, 7 de setembre, 12 h. Acte ecumènic (Mons. González-Agápito).
Dimarts, 29 d’octubre, 19,30 h. Missa en sufragi dels difunts de les Confraries, presidida per Mn. Manso).

AGENDA

Des del 02 al 07 de juliol de 2013R = Rector; F = Foraster; D = Delegacions; Activitats del Rector, en negreta.


Dimarts, 02-07-2013, a les 19 h. R. i D. Inauguració de les Delegacions Diocesanes traslladades a la Parròquia de Sant Pau del Camp.


Dissabte, 06-07-2013, D. Entre les 10 h i les 14 h. Acte organitzat per la Delegació de Confraries i Germandats (Mn. Manso), a la “Sala Abat Safont”.


Dissabte, 06-07-2013, 20 h. R. Dins la Missa Parroquial, sufragi per Paquita Guzmán Guzmán, traspassada el 17-06-2013; i Memòria de Julia Torrijos i Manuel González.


Diumenge, 07-07-2013, 12 h. R. Dins la Missa Parroquial, sufragi per Pere Martí Martell, traspassat també el 17-06-2013.


Diumenge, 07-07-2013, 19 h. Concert de la “Capella de Música de Sant Pau del Camp”, juntament amb una altra Coral, molt  nombrosa, amb la que també van actuar una altra vegada. El títol del Concert és “De Wagner als Beatles”

ANY 2014

Dissabte, 18 de gener, de 10 a 13 h. Delegació de confraries (Mn. Manso).
Dimarts, 18 de febrer, de 18 a 22 h. Delegació de Pastoral Obrera (Mn. Rodado).
Dimecres, 19 de febrer, de 16 a 21 h. Apostolat Seglar (Sra. A. Almuni).
Dissabte, 22 de febrer, de 10,30 a 12 h. Pastoral Social, Secretariat pels marginats (Mn. Jubany).
Tots els dimarts del mes de març (dies 4, 11, 18 i 25) i el 1r dimarts d’abril (1 d’abril), de 18,30 a 21 h., Apostolat Seglar, Curs de Consiliaria (Sra. A. Almuni).
Dijous, 27 de març, de 19 a 21 h., Pastoral Social (Mn. Jubany).
Dissabte, 26 d’abril, de 10 a 13 h. Pastoral Social (Mn. Jubany).
Dimarts, 29 d’abril, de 18 a 20 h. Pastoral de la Salut (Sra. Martínez Lapeña).
Dimecres, 14 de maig, de 19 a 21 h. Apostolat Seglar (Sra. Almuni).
Dissabte, 31 de maig, de 10 a 14 h. Jornada General de l’Apostolat Seglar (Sra. Almuni). A les 13 h. Missa (Vegeu, més endavant, Eucaristies).
Dissabte, 7 de juny, de 9 a 14 h. Apostolat Seglar (Moviment Cultural Cristià) (Sra. Almuni).
Dijous, 12 de juny, de 17 a 20 h. Pastoral de la Salut (Sra. Martínez Lapeña).
Dimarts 17, dimecres 18 i dijous 19 de juny, de 18 a 20 h. Pastoral Social. Curs de Legislació Penitenciària (Mn. Jubany).
Dissabte, 12 de juliol, 19,30 h. Pastoral Social (Mn. Jubany).

EUCARISTIES A L’ESGLÉSIA

31 de maig, 13 h. Cloenda de la Jornada General de l’Apostolat Seglar. Missa presidida per Mn. Matabosch.

Del 2 al 21 de febrer de 2016

Dimarts, 2-2-16, La Candelera. Missa a les 20 h. amb benedicció de les candeles.


Dijous, 4-2-16. 11 h. Sala de Reunions. Reunió dels sacerdots de l’Arxiprestat amb Monsenyor Joan Josep i visita a les Delegacions.


Dimecres, 10-2-16, Dimecres de Cendra, 20 h. Missa amb benedicció i imposició de la cendra.


Diumenge, 14-2-16. A la Missa de 12, vindrà, com en anys anteriors la Colònia d’Albocàsser a Barcelona.


Dilluns, 15-2-16, de 19 a 21 h., Sala Abat Safont. Reunió de la Delegació de l’Apostolat Seglar (Anna Almuni).


Dimarts, 16-2-16, 18 h. Sala Abat Safont. Reunió de la Pastoral de la Salut. (Mª José Martínez Lapeña).


Dimecres, 17-2-16, de 17 a 21 h., Sala Abat Safont. Curs d’Acompanyament (Anna Almuni).


Dissabte, 20-2-16, 12 h. Casament de Daniel i Cristina. (Mossèn, a aquesta parella Vostè els va batejar una nena).Diumenge, 21-2-16, 12 h. Missa amb els nens i nenes de Primera Comunió. Sufragi per a Antonio Alconchel Ferreira, fill de l’Amèrica, ex sagristana de Santa Maria del Mar durant els anys del seu rectorat allí i que es convertí en feligresa de Sant Pau del Camp...
 

Des del 1r al 8 de març de 2016Dimecres, 2-3-16, de 17 a 21 h., Sala Abat Safont, Curs d’Acompanyament, Delegació de l’Apostolat Seglar (Anna Almuni).

Dijous, 3-3-16, 18 h. Missa pels difunts de la Fundació “Arrels” (C/ Riereta, 24). Venen amb  el Celebrant.

Dissabte, 5-3-16. A la Missa de les 20 h. Sufragi Torrijos-González.

Dilluns, 7-3-16, 18 h. Concert “pro Kènia”.
Des del 9 al 20 de març de 2016Dimecres, 9-3-16, de 17 a 21 h., Sala Abat Safont, Curs d’Acompanyament, Delegació de l’Apostolat Seglar (Anna Almuni).


Dissabte, 12-3-16, de 10 a 13,30, Sala Abat Safont. Reunió de la Pastoral Penitenciària (P. Carod Félez).


Dissabte, 12-3-16,  Matí, Visita del “Raval cultural”.

Dissabte, 12-3-16, 12 h. “Columna Música”.

Dissabte, 12-3-16, 18 h.  Concert “pro Kènia”.

Diumenge, 13-3-16. La Missa de les 12 h. serà amb els nens i nenes de la Catequesi.

Diumenge, 13-3-16, 19 h. Concert Sergi Mascarell.
 
Dimarts 15-3-16, 12 h. Visita dels alumnes de l’Institut Milà i Fontanals.

Dimarts, 15-3-16, de 18 a 19,30 h. Sala Abat Safont. Reunió de la Pastoral de la Salut (Mª José Martínez Lapeña).

Dimecres, 16-3-16, de 9 a 14, Claustre i Sala Abat Safont. Reportatge de TV3.
 
Dimecres, 16-3-16, de 17 a 21 h., Sala Abat Safont, Curs d’Acompanyament, Delegació de l’Apostolat Seglar (Anna Almuni).

Divendres, 18-3-16, 19 h. Sala Abat Safont, Presentació del llibre d’Agustí Esteve.

Dissabte, 19-3-16. Sant Josep, Missa de Sant Josep, a les 20 h.

Diumenge, 20-3-16 (de Rams), 11,45 h. Benedicció dels Rams i Palmes. Tot seguit Santa Missa.
                                


Des del 25 d’abril al 8 de maig de 2016

Dissabte, 30-4-16, 12 h. Casament de Vanessa i Joaquín (Mossèn TORT). Vindran dijous a portar l’Expedient.

Diumenge, 1-5-16, 10 h. Pasqua del Malalt?

Dimecres, 4-5-16, 19 h. Sala Abat Safont. Inauguració de l’Exposició de pintures del Sr. Josep Sanova (És un que forma part del Grup Vivarium). La inauguració anirà seguida, a les 19,30, d’un concert, també dins la Sala Abat Safont. Aquesta Exposició es mantindrà fins el 18 de maig.

Dimecres, 4-5-16, de 20,30 a 22 h. Església, Recital de Poesia (Neus Junquera, Ajuntament de Barcelona).

Dijous, 5-5-16, 10 h. Visita Jordi.

Dijous, 5-5-16, de 18,30 a 22 h. Església. Una altra sessió del Recital de Poesia (Neus Junquera, Ajuntament de Barcelona).

Divendres, 6-5-16, 16 h. Casament de Sean Quinlan i Anne Marie Lynch (Irlandesos), tots dos catòlics i batejats. Sacerdot Foraster: Father Leo Quinlan, de la Diòcesi de Dublin, oncle del nuvi.

Dissabte, 7-5-16, de 9 a 14 h, Sala Abat Safont. Reunió de la Delegació de l’Apostolat Seglar (Sra. Anna Almuni).

Dissabte, 7-5-16, 11 h. Església: Primera Comunió, Sacerdot Foraster.

Dissabte, 7-5-16, 12,30 h. Bateig de Gabriel Moreno Pellicer. (Mn. TORT). Pares casats a Sant Pau (Mn. Tort), i la primera filla, Laura, batejada també a Sant Pau (Mn.Tort).

Dissabte, 7-5-16, 18 h. Església. Concert de la Capella de Música de Sant Pau, juntament amb la Coral de Toulon (França).

Diumenge, 8-5-16, 11 h. Tres bateigs: el nen Adrià i les bessones Sofia i Leire (aquestes darreres, de la Caserna de la Guàrdia Civil)  (P. Manuel).

Diumenge, 8-5-16, 19 h. Església, Concert Sergi Mascarell.

No hay comentarios:

Publicar un comentario