jueves, 11 de julio de 2013

Dom. 15 Cat. Cast. 14-07-2013 Lampedusa


          Dominica 15 durant l`any © 14-07-2013

 

Els fragments de la Sagrada Escriptura ens inviten a moure`ns per les vies del coneixement de Déu, de Crist, anunciat i vivent, de la Caritat i la justícia; de l`Església; del testimoni dels creients.

 

El llibre del Deuteronomi, de l`Antic Testament, ens diu: “El Senyor tindrà el goig de fer-te feliç... guardant els seus decrets i els seus manaments”. La pau interior, la felicitat tant preuada, està amb relació directa en guardà els manaments del Senyor, que es concreten, en la pràctica del cada moment, en fer el be.

 La vida es complexa, no sempre es veu tot clar. Partint ja del Antic Testament i de la Llei Natural hom sap quines son les actituds que “neguen l`amor”. Robar, sense estricta necessitat,  perseguir al germà,  injurià, tenir el cor ple de fel, imposar per la força qualsevol opinió o  creença, no es bo.

 A la llum del Evangeli de Jesús, sabem que els manaments i decrets dels Senyor son estimar, que estimar es virtut i que el pecat consisteix en “la negació del amor”.

  La pràctica i defensa de la fe no pot implicar altra postura, ni cercar altre camí que estimar en la justícia. Es impossible defensar la violència, l` injustícia, el poder a partir de la doctrina de Jesús.

 Vivim submergits en un oceà d`ignoràncies, d` afirmacions contradictòries. Sempre, peró especialment en la dispersió de les idees, dels coneixements i dels partits, es dona avui, més que mai, allò de que “tot es del color del cristall en que es mira”. El cristianisme, sempre, però especialment ara, te dificultat en que els mateixos batejats coneguem la nostra historia real, presentada i coneguda en les coordenades de cada temps i lloc.

 Sortosament la Providència ens ha donat un Pontífex, el papa Francesc, que a mes d`esser profund en les seves idees i paraules, ho es també en la nomenclatura, actituds i  etjemples que arriben i mouen el cor de molts. A mi, personalment, em sembla que l`actual Papa està incidint fortament en que la gent albiri com un nou tarannà eclesial, i prengui actituds diferents de les que potser prenia fins ara.

A primera vista hom  te la tentació de pensar ¿Perquè surten dels seus països els immigrants, no estarien millor a casa seva, en la practica de les seves pròpies religions i costums?

  El Papa potser alguna vegada també ho ha pensat, però per sobre dels pensaments  existeixen el drets. Ell denuncia la negació del amor implícita en no treballar, des de totes les instancies implicades, polítiques i socials, per organitzar en la justícia els drets de tots. En aquesta línea s`ha d`inscriure el viatge, que, amb mínim protocol, feu el dilluns passat dia 8 a la illa italiana de Lampedusa.

 El Papa al denunciar l`indiferència general s`atreví a dir, i confessar,  que ell també havia caigut en l`estratègia de mirar a un altra part per no veure els drames de tants que a causa de la pobresa i les guerres, de llurs països, posen en perill les seves  vides en el somni, no sempre aconseguit, de aconseguir un mon millor.

 Tornant ja, en concret, a la nostra condició, en virtut de la  filiació divina, podem invocar a Déu com a Para. La nostra proximitat amb Déu, des de la fe, es màxima. Es per axó que el verset del salm d`avui resa: “A vos us prego, Senyor, en aquesta hora propicia, escolteu-me, Déu meu, vos que estimeu tant”.

En la segona lectura sant Pau exhorta als cristians de Colosses, a descobrir i viure la fe en Crist, el Senyor, principi i fi de totes les coses: “Jesucrist es imatge del Déu invisible...Ell es també el cap del cos, que és l`Església”.

Tota celebració, tota oració comensa o acaba invocant a Crist. Sense Crist, sense creu, no hi ha fe cristiana, no hi ha Cos Místic.   Amb la senyal de la Creu iniciem i concloem tota Congregació, tota celebració, tota Eucaristia. La creu, configurada en l`amor, es  signe i bandera per els cristians. Portar-la visible pot  ser pregaria, confessió, apostolat.

 En l`Evangeli nostre Senyor Jesús,  proclama,  la paràbola “del home que baixava de Jerusalem a Jericó i caigué en mans dels lladres”. Jesús afirma que, per sobre de tot, ens cal  reconèixer a Déu en l`altra, en el pròxim.

El concepte de “pròxim”, es pot considerar en sentit estricta o ample. En sentit “ample” cal considerar pròxim a tot ser humà,visqui on visqui.

En sentit “estricte”, i a ell es refereix eminentment Jesús,  pròxim es el nostre familiar, els veïns, aquells que coneixem de forma concreta i directa: Pròxims  llençats  a la cuneta de la societat on vivim i que  sense el nostre compromís, no podrien pas aixecar-se, adquirir la fama que es mereixent, gaudir  noves oportunitats, de començar de nou. També disculpar els defectes, comprendre els caràcters, mostrar-nos comprensius.

 La caritat i la justícia, que avui proclama Jesús, es prendre consciencia activa d`estimar en la justícia, repetim. Diverses situacions de les que en resultem coneixedors: Germans  necessitats a l`hospital, a la presó,  pobres. En tantes i tantes injustícies que, d`una forma o d`una altra, per activa o per passiva,  podem o devem sentir-nos corresponsables.

 


         Dominica 15 durante el año © 14-07-2013

 Los fragmentos de la Sagrada Escritura, que cada domingo se nos ofrecen a nuestra consideración, son como un pozo inagotable, hoy igual o más.

 Conocer cuanto dijo e hizo Jesús, la doctrina cristiana, es sendero para llegar a Cristo, pero, ello no es suficiente, en el cristianismo todo es don y todo es gracia. Nos es preciso, sí, leer la Escritura, conocer el Catecismo de la Doctrina Cristiana, procurar celebrar la fe en la Congregación de los fieles, pero además  es preciso el don y la gracia para conocer y creer en Cristo, nuestro Salvador.

 Todo  proceso hacia la meta de la fe, ha de moverse en el contexto fundamental del amor, la caridad y la justicia. El don y la gracia, fuerzas gratuitas que nos vienen de arriba, han de verse plasmadas o acompañadas del compromiso y practica de las exigencias evangélicas antes referidas. Por lo mismo no es válido aquello de “levantémonos e id vosotros”, sino el “levantémonos y vayamos juntos”. Hay también un refrán útil al efecto: “El si quieres murió y el ten se mantiene”.

 En la primera lectura del libro del Deuteronomio hemos leído: “El mandamiento está muy cerca de ti: en tu corazón y en tu boca. Cúmplelo”. No se trata sólo de conocer sino de cumplir los mandamientos del Señor para conseguir la paz, para caminar por el sendero de la fe.

 En el Salmo, situados cada uno en el contexto de sus propias necesidades, conscientes de que sin la ayuda del Señor no podemos dar un paso, decimos: “Mi oración se dirige a ti… Que me escuche tu gran bondad… Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia…”.

 En la segunda lectura san Pablo exhorta a los Colosenses a descubrir y vivir la fe en Cristo, el Señor, principio y fin de todas las cosas. Nos dice: “Cristo Jesús es imagen de Dios invisible…El es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia”.

En consonancia con cuanto, y más, nos dice Pablo, toda celebración, toda oración se inicia y concluye por Cristo Señor nuestro. Sin Cristo, sin cruz, no hay fe cristiana, no hay Cuerpo Místico, no hay Iglesia.

Por esto los cristianos al levantarnos y acostarnos, al menos, nos persignamos con la señal de la cruz, con ella iniciamos toda celebración litúrgica y la concluimos. La cruz es el primer signo y bandera del cristiano. Llevarla visiblemente es, al mismo tiempo, oración y confesión.

En el Evangelio Jesús proclama la parábola  del hombre maltratado y dejado herido en la cuneta. Jesús en ella afirma que, por encima de todo, nos es preciso reconocer a Dios en el otro, en el prójimo. Jesús aclara, de forma contundente, que la caridad no es un discurso, una propaganda, sino aterrizar a los hechos concretos.

 No será, en principio, malo buscar objetivos de caridad a nuestro gusto. Con todo la caridad y la justicia, que hoy proclama Jesús en la parábola, es el deber de ayudar al caído, al necesitado, abandonado en la cuneta justo por donde nosotros pasamos a diario, en el contexto de nuestra vida.

El concepto “prójimo” puede considerarse en sentido “estricto” y “amplio”. En sentido amplio podemos considerar nuestro prójimo todo ser humano viva donde viva, cerca o lejos de nosotros.

 En sentido estricto, y a él se refiere Jesús hoy, prójimo es nuestro familiar, vecino, aquellos con los que convivimos en el trabajo, en el ambiente. Esto es, los abandonados a nuestro paso en la cuneta de la vida y que, sin nuestra ayuda o colaboración, no podrían levantarse, salvarse, seguir viviendo.

En este contexto debe situarse la visita que el papa Francisco realizó, sin protocolo alguno, el pasado lunes día 8 a la isla Italiana de Lampedusa en la que denunció la corresponsabilidad de la sociedad  en tantas y tantas injusticias ante las  que pasamos de largo sin inmutarnos.

 Hasta tal punto llega la autenticidad del Papa que el mismo confiesa hacer lo que hacemos casi todos de mirar a otra parte ante el drama de tantos y tantos que, a causa de la pobreza, guerras y desastres de sus propios países, exponen sus vidas, en el sueño de conseguir, una vida mejor.

 Os confieso que me ha parecido percibir un cambio importante en nuestra misma sociedad ante las actitudes, palabras y aciertos del Papa, de suerte que algunas personas toman, ahora, actitudes ante la Iglesia, o los mismos sacerdotes y parroquias, que las que tenían antes..

 

Homilies preparades a partir d`altres predicades per el rector de Santa Maria del Mar, Dr. Francesc Tort Mitjans, a Santa Maria del Mar de Barcelona, adaptades, ara,  per Sant Pau del Camp.

No hay comentarios:

Publicar un comentario