jueves, 4 de julio de 2013

Dominica 14 Cat. i Cast. 7-07-2013


       Dominica 14 durant l`any © 7-07-2013

 

“Us envio com anyells enmig de llops”. Així de crua es la frase de Jesús que ens ha recordat avui l`Evangeli. En general be podem constatar com l`Església, l`apòstol, els cristians som com anyells enmig de llops.

 

 L`Església es anyell perquè no pot fer us de la calumnia, de la mentida, de la venjança, de l`imprudència. Moltes vegades ni es bo queixar-se per evitar mals majors. L`historia demostra que “contra força no hi ha resistència” que valgui. Certes resistències històriques portaren a mals pitjors perquè els humans som, ben mirat, poca cossa, en general impera més la passió, l`interès immediat, la conveniència pròpia, per sobre  de la recerca de la veritat i del respecta dels drets humans.

 

 Som els cristians anyells perquè, repetides vegades, en el golerany de l`historia no ens resta altra recurs que l`oració, el sacrifici, tot esperant que Déu proveeixi. Els cristians sabem que Deu escriu recta amb renglons torts, que estem a les seves mans, que, pasi lo que pasi, som “el seu poble i el ramat que ell pastura”.

 

El llop bíblic es l`esperit del mal, el maligne, a qui, per un altra misteri que radica en la condició limitada de l`home, se li permet embasti l`obra de Déu, encara que aquesta, resti, també misteriosament, purificada i enfortida.

 

 

Amb circumstancies aparentant bones, amb ideologies aparentment millors, en tot moment, el llop entra i actua. “Per els fruits es coneixent els arbres”. Quant el pastor dels ramats troba les ovelles ferides o mortes no es pregunta si el llop era alt o vaig, savi o tonto, de dretes o d`esquerres, negre o blanc, home o dona. ¡Era el llop!.

 

El llop, el maligne, programa el seu atac en el moment oportú i ho fa tant a les ovelles fortes, ben formades, com a les dèbils i malaltisses. Igual poden ser objecta dels atacs del maligne els fills de famílies creients com  no creients. El llop s`aprofita dels descuits tinguts en l`educació, en les amistats, en els interessos de partit i polítics. S`aprofita, també, de tota manca de bona instrucció, de debilitat d`intel·ligència, de un natural genèticament inestable e insegur.

 

Si be ho mirem, més o menys, quasi tots som, al mateix temps, ovelles i pastors. Tots ens hem de resguardar, defensar, del llop. Els rols que cada un te assignat  son diferents, però tots tenim un paper prou important a complir. El bisbe de Roma, recentment ens ho recordava puntualitzant de que davant Déu tots som iguals, tots som importa’ns, tots tenim que fer en la Societat i en l`Església. Els ministres de l`Església, els pares, els avis etc. etc., tots.

 

El rol dels avis pot ser rellevant. Ells poden haver devingut savis per la reflexió i l`experiència acumulades. No se si heu sentit el comentari, fruit de l`experiència, de que, en els comerços, moltes vegades guanya mes el que vigila que el que ven. Els avis poden tenir, en certes ocasions, el rol de la vigilància, de l`advertència. Es però una tasca aquesta que sols pot  realitzar-se amb la màxima prudència, més amb l`etjemple que amb discursos.

 

En qualsevol circumstancia, els creients, els seguidors de Jesús, podem complir la missió que s`ens ha confiat descansant en els misteriosos designis de la Providència, de la predestinació i de la gràcia. Amb l`ajuda de la fe podrem, sempre, complir el rol que el Senyor ens ha confiat, conscients de que tot està en les seves mans.

 

 

 

 

 

 Domingo 14 durante el año © 7-07-2013

 

“Mirad que os mando como corderos en medio de lobos”. Así de fuerte fue la frase de Jesús, que nos ha recordado hoy el Evangelio. En general bien podemos constatar cómo la Iglesia, los apóstoles, los cristianos somos como corderos en medio de lobos.

 

La Iglesia es cordero porque no puede hacer uso de la calumnia, la mentira, la venganza, la imprudencia. Muchas veces ni es bueno quejarse para evitar males mayores. La historia demuestra que contra fuerza no hay resistencia que valga. Ciertas resistencias históricas condujeron a males peores porque los humanos, somos, bien mirado, poca cosa, en general impera más la pasión, el interés inmediato, la propia conveniencia, que la búsqueda de la verdad y el respeto de los derechos humanos.

 

Somos los cristianos corderos porque repetidas veces en el vendaval de la historia no nos queda otro medio que la oración, el sacrificio, esperando que Dios provea. Los cristianos sabemos que Dios escribe recto con nuestros renglones torcidos, que estamos en sus manos, que, pase lo que pase, somos su pueblo y el rebaño que el mismo guía.

 

El lobo bíblico es el espíritu del mal, el maligno, al que, por otro misterio que se aprovecha de la condición limitada del hombre, se le permite embestir la obra de Dios, aunque, esta, pueda resultar, misteriosamente también, purificada y fortalecida.

 

Con circunstancias aparentemente buenas, con ideologías aparentemente mejores, en todo momento, el lobo entra y hace destrozo. Por los frutos se conoce al árbol. Cuando el pastor del rebaño encuentra a las ovejas heridas o muertas no se pregunta si el lobo  era alto o bajo, sabio o tonto, de derechas o de izquierdas, negro o blanco, hombre o mujer. ¡Era el lobo!

 

El lobo, el maligno, programa su ataque  en el momento oportuno y lo hace tanto a las ovejas fuertes, bien formadas, como a las débiles y enfermizas. Igual poden ser objeto del acecho del maligno los hijos de familias creyentes como  no creyentes. El lobo se aprovecha de los descuidos acaecidos en la educación, en las amistades, en los intereses de partido y políticos. Se aprovecha, de igual modo, de toda falta de acertada instrucción, de la debilidad de la inteligencia, de un natural genéticamente inestable e inseguro.

 

Si bien lo miramos casi todos, más o menos, somos, al mismo tiempo, ovejas y pastores. Todos, por lo mismo, debemos resguardarnos del maligno. Los roles que cada uno tiene asignado en la sociedad y en la Iglesia son distintos, pero todos tenemos un papel importante que cumplir. El obispo de Roma, recientemente, nos lo recordaba puntualizando de que ante Dios todos somos iguales, todos somos importantes, todos tenemos qué hacer en la Sociedad y en la Iglesia. Los ministros de la Iglesia, los padres, abuelos etc. etc., todos.

 

El rol de los abuelos puede ser relevante. Ellos pueden haber resultado sabios por la reflexión y las experiencias acumuladas. No se si alguna vez habéis oído el comentario, basado en la experiencia, de que en un comercio gana más el que vigila que el que vende. Los abuelos pueden tener en ciertas circunstancias el rol de la vigilancia, de la advertencia. Con toldo esta es una de las tareas que deberá realizarse con suma prudencia y tacto, hablando más con el ejemplo que con demasiados discursos.

 

En cualquier circunstancia,  los creyentes, los seguidores de Jesús, podemos cumplir la misión que se nos ha confiado descansando en los misteriosos designios de la Providencia, de la predestinación y la gracia. Con la ayuda de la fe podremos todos cumplir el rol, la misión, que el Señor nos ha confiado conscientes de que todo está en sus manos.

 

Homilies preparades a partir de moltes altres predicades per el Rector de Santa Maria del Mar, Dr. Francesc Tort Mitjans, a Santa Maria del Mar, desprès a Sant Martí del Clot, adaptades, ara, a Sant Pau del Camp.

 

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario