jueves, 1 de agosto de 2013

Dom. 18 4-08-2013


Diumenge 18.  4-08-2013

 

“Vanitat de vanitats i tot es vanitat”,  amb aquesta greu afirmació comensa el llibre de l`Eclesiastès que acaba dient: “Tem a Déu i guarda els seus manaments. Això es ser home”

 “Vanitat i més vanitat, tot és en va”. Sota aquesta visió  del no res,  la vida no seria més que un somni, la família, el treball, els títols, el poder, els diners, la gloria, els èxits, els plaers si ens porten a negar l`amor i la justícia no serien mes que simples esbargiments i pecat. No-res. Ni la mateixa Historia tindria cap consistència.

 ¿A la vista del no-res, l`home, que per salvar-lo i redimir-lo el Para no dubta en enviar al seu Fill, es no-res, sols vanitat, ombra, fum que el vent dissipa?.

  La  vida no es un joc que governa l`atzar. Som vanitat de vanitats,  quant neguem l`amor. Som grans, importants, un be realment desitjable  quant som conscients  d`on venim i a on anem. Déu no es vanitat, perquè  es amor, perquè es misericòrdia. Nosaltres no podem ser no-res si elevem la mirada a dalt. No podem ser  no-res quant teològicament  en Déu vivim, ens movem i som.

  Tot allò que te per objecta l`egoisme, la negació del amor, es sí no-res, pertany al domini de la mort.  Però tot lo que te per objecte a Déu  es gran, te consistència, es gracia, es benedicció. Per axó, com sabem, serem jutjats de l`amor o la negació del amor.

Sant Pau en la segona lectura argumenta que podem elevar-nos per sobre de la vanitat i del no-res, quant ens diu: “Cerqueu allò que es de dalt, on hi ha el Crist... Estimeu allò que es de dalt, no allò que es de la terra”.

La terra,  tot lo humà, entès i viscut com a obra de Déu, respectant la Llei Natural , que els manaments dels Senyor recolzen i  recorden, lluny de veure-hi mal, podem descobrir-hi la generositat de Déu en vers tots els homes. Lo humà podria considerar-se  vanitat i no-res,  quant cerquem i mirem els bens de la terra, no com un medi, que son,  sinó com un fi en si mateix, que no son.

  Jesús  avui en l` Evangeli, que hem proclamat, quant ens diu: “Vigíeu, guardeu-vos de tota ambició de posseir riqueses”, i sobre tot en la paràbola del Home Ric que segueix, ens alliçona com superar el no-res, la vanitat . Es tracta d`evitar  l`amor desordenat a les riqueses ja siguin enteses com a diners, gloria, distinció, domini.

 Tots sabem que dels bens  de la terra i de la societat lluny de sentir-nos`en propietaris absoluts, promptes a dominar i a malversar, ens en devem sentir simples administradors.  

 Ja dèiem al principi, que, l`Eclesiastès, després d`haver iniciat el seu discurs  amb aquell desencantant: “Vanitat de vanitats, tot es vanitat”,  acaba enlairant el camí de l`home dient: “Tem Déu i guarda els seus manaments. Això es ser home”.

  Queda dons demostrat que som no-res si emprenem un camí  en direcció contraria al amor, a la justícia, emmagatzemant potser sí propietats, diners, coses, títols, suposada fama, prestigi, domini, autoritat, grandassa aparent, però no justícia, caritat, perdó, misericòrdia, generositat.

 

Domingo 18 4-08-2013

 “vanidad de vanidades… todo es vanidad”. Con esta grave afirmación da comienzo el libro del Eclesiastés, para concluir diciendo: “Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre”.

“Vanidad de vanidades…todo es vanidad”. Bajo esta visión de la nada, la vida no seria más que un sueño, la familia, el trabajo, el esfuerzo, los títulos, el poder, el dinero, la gloria, los éxitos, los placeres, si se mueven en el contexto de la negación del amor y la justicia, no serian más que simples distracciones y pecado. Nada. Ni la misma Historia tendría consistencia alguna.

 ¿A la vista de todo, el hombre,  para el que el Padre no dudó en enviar a su propio Hijo para salvarlo y redimirlo, sería sólo vanidad, sombra, humo que el viento disipa?

  La vida no es un juego que gobierna el azar. Somos vanidad de vanidades cuando negamos el amor. Somos grandes, importantes, un bien realmente deseable, cuando vivimos conscientes de donde venimos y a donde vamos. No podemos ser nada cuando somos capaces de elevar la mirada hacia Dios. No podemos ser nada cuando, teológicamente, en Dios vivimos, nos movemos y existimos.

Todo lo que tiene por objeto el egoísmo, la negación del amor, es sí vanidad, nada, pertenece al dominio de la muerte. Pero todo cuanto tiene por objeto a Dios, es grande, es consistente, es gracia, es bendición. Por esto, como dice la Escritura, seremos examinados del amor.

San Pablo en la segunda lectura argumenta como podemos elevarnos por encima de la vanidad y la nada, cuándo nos dice: “Buscada los bienes de allá arriba donde está Cristo… Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra”.

La tierra, donde Dios nos ha situado, todo lo humano, entendido y vivido como obra de Dios, respetando a la Ley Natural, que los mandamientos del Señor reafirman y recuerdan, lejos de verlos como mal o pecado, podemos descubrir en ellos la bondad y generosidad del Creador hacia todos los seres humanos.

Jesús hoy en el Evangelio, que hemos proclamado, cuando nos dice: “Mirad: Guardaos de toda clase de codicia”, y sobre todo en la parábola del Hombre Rico que sigue, nos alecciona cómo superar la nada, la vanidad. Se trata de evitar el amor desordenado a las riquezas se entiendan como dinero, o como gloria, poder, distinción, dominio.

 Todos sabemos que sobre los bienes de la tierra y de la sociedad  lejos de podernos sentir como dueños absolutos, prontos a dominar y a malgastar, nos debemos considerar y actuar como simple administradores.

 Ya decíamos al principio, que el Eclesiastés, después de haberse iniciado con el desencanto: “Vanidad de vanidades, todo es vanidad”, termina dando valor al camino justo o intermedio: “Teme a Dios y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre”.

Queda demostrado que somos simple vanidad y nada si tomamos el camino equivocado, en dirección contraria al amor, a la justicia, almacenando  dinero, poder y dominio.

 

Homilia predicada per el rector de Santa Maria del Mar de Barcelona, Dr. Francesc Tort, adaptada, ara, per Sant Pau del Camp.

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario