sábado, 31 de agosto de 2013

Dom.22. 1-09-2013: Humilitat-Orgull-Seny i Saviesa


                        Dominica 22 1-09-2013

                  Humilitat – Orgull- Seny i Sabiesa.

 

El fragment del llibre del Eclesiastès que avui la litúrgia ens ofereix, ens pot donar matèria per la nostra reflexió en aquest primer diumenge de setembre. Atrevir-nos a parlar dels difícils conceptes d´ Humilitat, Orgull i Seny.

 

“Fill meu, si ets ric, sigues humil... El poder de Déu es gran i els humils son la seva gloria”. La virtut excel·lent de l`Humilitat  tant ens obre les portes del cor de Déu, com del cor dels humans.

 

L´Humilitat ens permet conèixer el límit de les nostres forces, ens revela o fa pelés els nostres propis defectes i limitacions i ens evita caure en el paranys de considerar-nos superiors i exagerar els nostres mèrits.

 

L`Humilitat  ens capacita o predisposa a cercar l`ajuda dels altres i aprofitar els consells que ens poden venir dels savis i del senzills.

 

L`Orgull, en canvi, ens cega. La vanitat, lluny de fer-nos créixer i avançar, ens fa ridículs. Si be resulta favorable la confiança que podem i devem tenir sobre nosaltres mateixos i les nostres possibilitats, un excés de confiança ens pot orientar malament, pot afavorir el que no vegem els perills reals, que no encertem en el camí millor.

 

L`Orgull podem trobar-lo en nosaltres mateixos.  També  entre els savis, poderosos i creguts, com en els dèbils, ignorants, tímids.

 

L`Orgull, real, es com un arbre aparentment ofà. Promet florir i fruitar algun dia, però no ho fa mai. Es una malaltia, un mal interior difícil de diagnosticar i encara més difícil de vença.

 

Santa Teresa de Jesús definí l`Humilitat dient que era “la veritat”. No s`oposa, dons, aquesta excel·lent virtut, en reconèixer els dons i gracies que la naturalesa i la gracia ens han donat.

 

L`Humilitat, entesa com  Veritat, no ens barra pas el pas o no es contraria a  les ànsies de millorar, de créixer, de rendir, de superar-nos, d` imitar les virtuts dels altres i llurs conquestes i àdhuc avantatjar-los  amb bones arts. L`Humilitat no ens deu pas apartar de la noble i justa competició en tots els camps de la vida.

 

L’Humilitat verdadera, junt amb el Seny de que parlem després, ens ajuda, també, al millor compliment i exercici de la vocació a que hem sigut cridats i hem seguit.

 

 Cal dir però, de vell antuvi, que Humilitat i l`Orgull es poden confondre, de portes enfora i també de portes en dins, amb la manera de ser, amb el caràcter.

 

 Els que tenen un caràcter tímid o apocat, semblar-nos humils i els que tenen un caràcter fort, valent, semblar-nos orgullosos. Pur anal.lisi esbiaixat.

 

  L`Humilitat i l`Orgull  reals radiquen en el cor, son actituds de l`ànima més que del cos. En conseqüència devem  situar-se fora de les aparences. Les suposades experiències poden equivocar-nos. Així, dons, difícilment podem nosaltres arribar a jutjar, adequadament, als nostres germans. Millor no fer-ho mai.

 

Ben mirat el fragment de l`Eclesiastès, que estem comentat, ens orienta més aviat vers la prudència en tot judici  i al  Seny: “El cor dels assenyats compren els proverbis dels assenyats. L`Orella atenta s`alegra de sentir a parlar amb seny”.

 

El Seny ens ajuda a mesurar les coses humanament, sense treure conseqüències inadequades a fi de no distorsionar o confondre  els conceptes d`Humilitat, o d´ Orgull.

 

Seny, virtut bona per tothom sobre tot quant ens trobem  constituïts en l`exercici d`algun servei o  autoritat familiar, civil o religiosa.

 

L`Historia de les famílies i els pobles es pot mesurar a partir del seny dels seus dirigents. Quant manca el Seny desestimem les experiències passades, ens creiem que nosaltres sí que podem, sense veure que va passar en circumstancies passades, pròximes o llunyanes, més o menys similars.

 

 

 

               Domingo 22, 1-09-2013

 

         Humildad – Orgullo- Sabiduría, Buen Juicio.

 

El fragmento del libro del Eclesiástico, que hoy la liturgia nos ofrece, nos puede dar materia para nuestra reflexión en este primer domingo de septiembre. Vamos a atrevernos a aproximarnos en los difíciles conceptos de: Humildad, Orgullo y Sabiduría yBuen juicio.

 

“Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad…Porque es grande la misericordia de Dios, y revela sus secretos a los humildes”. La virtud excelente de la Humildad nos abre tanto las puertas del corazón de Dios, como del corazón de los humanos.

 

La Humildad nos permite medir, un tanto, el límite de nuestras fuerzas,  conocer nuestros defectos y limitaciones. Al mismo tiempo, nos impide deslizarnos por la pendiente de considerarnos superiores y exagerar nuestros méritos.

 

La Humildad nos capacita o predispone a buscar la ayuda de los otros, y aprovechar los consejos tanto de los sabios como de los sencillos.

 

El Orgullo, en cambio, nos ciega. La vanidad lejos de ayudarnos a crecer y avanzar, nos hace ridículos. Si bien puede ser útil la confianza sobre nosotros mismos y nuestras posibilidades, todo exceso  puede desorientarnos, sin apreciar los peligros reales y conocer el camino mejor.

 

El Orgullo puede ofuscarnos  a cada uno, sin distinción. Se encuentra no sólo entre los sabios,  poderosos, creídos, también entre los débiles, ignorantes y tímidos.

 

El Orgullo real se asemeja a un árbol de amplio follaje; promete florecer y dar fruto algún día, pero no lo hará nunca. Es una enfermedad, un mal interior difícil de diagnosticar y más todavía de vencer.

 

Santa Teresa de Jesús definió a la Humildad, como “la verdad”. No se opone por lo mismo esta beneficiosa virtud reconocer los dones y gracias que la naturaleza y la gracia nos han dotado.

 

La Humildad, entendida como verdad, no incide o va en contra de las ansias de mejorar, crecer, rendir, superarnos, de imitar las virtudes de los demás, desear sus logros y aun superarlos con buenas artes. La Humildad, así considerada, no nos aparta de la noble y justa competición en el estadio de la vida.

 

La Humildad verdadera, junto a la sabiduría y buen juicio de que hablaremos, nos estimula, también, al mejor cumplimiento y ejercicio de la vocación y estado que hemos seguido.

 

Es preciso decir, no obstante, de principio, que la Humildad y el Orgullo pueden confundirse tanto hacia fuera como hacia dentro, con la manera de ser, con el carácter.

 

Los que tienen un carácter tímido o apocado parecernos humildes, y los que poseen un carácter fuerte, valiente, parecernos orgullosos. Puro análisis sesgado.

 

La Humildad y el Orgullo reales radican en el corazón, son más bien actitudes del alma. En consecuencia el criterio acertado debe situarse fuera de las apariencias. Las supuestas experiencias pueden equivocarnos. Así, difícilmente podremos, nosotros, llegar a juzgar adecuadamente a nuestros hermanos. Mejor no hacerlo  nunca.

 

El fragmento del libro del Eclesiastés, sobre que reflexionamos,  en este campo nos orienta más bien hacia la sabiduría, prudencia y el sano juicio cuando nos dice: “El sabio aprecia las sentencias de los sabios, el oído atento a la sabiduría, se alegrará”.

 

El valorar la sabiduría, el buen juicio nos ayuda a medir las cosas humanamente, sin sacar consecuencias inadecuadas a fin de no distorsionar o confundir los conceptos de Humildad y Orgullo.

 

Sabiduría, buen juicio, virtudes o facultades buenas y prometedoras para todos, sobre todo cuando nos encontramos constituidos en el ejercicio de algún servicio o autoridad, familiar, civil o religiosa.

 

La Historia de las familias y de los pueblos puede medirse a partir de la sabiduría de sus dirigentes. Cuando falta buen juicio desestimamos las experiencias pasadas, creemos que nosotros sí podremos, sin la necesaria capacidad de querer saber qué paso en circunstancias pasadas, próximas o lejanas, más o menos similares.

 

Homilies redactades, més o menys, a partir d`altres anteriors predicades per Mn. Francesc Tort en les tres misses que celebrava els diumenges a Santa Maria del Mar ( les altres quatre eren celebrades per el P.  Sobrerroca S.J. i per el vicari P. Roca). Adaptades, ara, per Sant Pau del Camp.

 

 

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario